Koronavirus, daně a podnikání: Přehled aktuálních informací

Datum vydání: 7. 4. 2020 Autor: Redakce portálu DAUČ

Připravili jsme pro vás přehled důležitých termínů a informací souvisejících s koronavirem. Věříme, že vám budou nápomocny při řešení vašich pracovních otázek.

Tip redakce: Protože zprávy neustále přibývají, nejlépe si informace na stránce vyhledáte pomocí klávesové zkratky Ctrl+F.

Termínový kalendář aktualizovaný dle opatření k nouzovému stavu

1. 4. 2020:

„Mimořádné opatření“ = Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události (Finanční zpravodaj č. 4/2020).

Lhůta pro podání řádného daňového přiznání k dani z příjmů je zachována (1. 4. 2020), při podání do 1. 7. 2020 je automaticky prominuta pokuta za pozdní podání a úroky z prodlení ze zaplacené částky, pokud úhrada proběhne do 1. 7. 2020.

 

  Sociální pojištění  
 • odvod zálohy OSVČ a pojistného na nemocenské pojištění za březen 2020 je prominut zákonem o úpravách v oblasti pojistného (zákon č. 136/2020 Sb.)
  31.03.2020  
  Daň z příjmů  
 • podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám a nevyužije-li mimořádného opatření pro podání do 1. 7. 2020
 • uplatnění plné moci k zastupování pro daňového poradce u věcně a místně příslušného správce daně (prodloužený termín daňového přiznání za rok 2019)
 • provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zaměstnance za rok 2019 s následným vrácením přeplatku z ročního zúčtování zaměstnanci (přeplatek se vrací nejpozději při zúčtování březnové mzdy, tedy v průběhu dubna)
 • podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2019, tj. daně z příjmů odváděné formou srážek, nevyužije-li mimořádného opatření pro podání do 1. 7. 2020
 • oznámení o osvobozených příjmech FO obdržených v roce 2019, pokud je tento příjem vyšší než 5 mil. Kč (do termínu pro podání přiznání, i zde platí mimořádné opatření k podání daňového přiznání do 1. 7. 2020)
  01.04.2020  
  Zdravotní pojištění  
 • odvod zálohy OSVČ za březen 2020 (nejzazší termín) ve výši minimální zálohy je prominut novelou zákona  o veřejném zdravotním pojištění (zákon č. 134/2020 Sb.)
 • podání Přehledu OSVČ za rok 2019, není-li OSVČ povinna podávat daňové přiznání
  08.04.2020  
  Daň silniční  
 • záloha na daň za 1. čtvrtletí 2020
  Rozhodnutím č. MF-8592/2020/39-2 (Finanční zpravodaj č. 6/2020) je prominut úrok z prodlení a úrok z posečkané částky vzniklý na zálohách na daň silniční splatných do 15. 4. a 15. 7. 2020 za podmínky, že k úhradě těchto záloh dojde nejpozději dne 15. 10. 2020.
  15.04.2020  
  Evidence tržeb  
 • oznámení o evidovaných tržbách – zrušeno do dne ukončení nouzového stavu zákonem č. 137/2020 Sb.
20.04.2020
  Sociální pojištění  
 • odvod zálohy OSVČ a pojistného na nemocenské pojištění za duben 2020 je prominut zákonem o úpravě pojistného (zákon č. 136/2020 Sb.)
 • doložení skutečnosti, že daňové přiznání OSVČ za rok 2019 zpracovává daňový poradce
  30.04.2020  
  Zdravotní pojištění  
 • podání Přehledu OSVČ za rok 2019, pokud daňové přiznání nezpracovává daňový poradc a pokud OSVČ nevyužije novelu zákona pro podání do 3. 8. 2020 (zákon č. 134/2020 Sb.)
  04.05.2020  
  Sociální pojištění  
 • podání Přehledu OSVČ za rok 2019, pokud daňové přiznání nezpracovává daňový poradce nebo pokud OSVČ nevyužije mimořádného opatření pro podání přehledu do 3. 8. 2020
  04.05.2020  
  Zdravotní pojištění  
 • odvod zálohy OSVČ za duben 2020 (nejzazší termín) ve výši minimální zálohy je prominut novelou zákona o veřejném zdravotním pojištění (zákon č. 134/2020 Sb.)
  11.05.2020  
  Zdravotní pojištění  
 • nejzazší termín doplatku pojistného OSVČ za rok 2019, pokud daňové přiznání nezpracovává daňový poradce (nejpozději do 8 dnů po podání Přehledu), pokud není využita novela zákona pro placení doplatku do 11. 7. 2020 (zákon č. 134/2020 Sb.)
  11.05.2020  
  Sociální pojištění  
 • nejzazší termín doplatku pojistného OSVČ za rok 2019, pokud daňové přiznání nezpracovává daňový poradce (nejpozději do 8 dnů po podání Přehledu), pokud není využito mimořádné opatření pro zaplacení doplatku do 3. 8. 2020
  12.05.2020  
  Sociální pojištění  
 • odvod zálohy OSVČ a pojistného na nemocenské pojištění za květen 2020 je prominut (zákon č. 136/2020 Sb.)
  01.06.2020  

 

Nejnovější odborné příspěvky a odpovědi na dotazy

 • 1. 4. 2020: Přehled možných úlev v souvislosti s koronavirem (Ing. Tomáš Hajdušek)
  Podrobné informace a odkazy k těmto tématům: Posečkání se zaplacením daně nebo zaplacení daně ve splátkách; Prominutí úroku z prodlení při pozdním zaplacení daně; Posečkání se zaplacením zálohy; Liberační balíček I a II; Odložení záloh a prominutí části pojistného na SP a ZP; Rozšíření OČR pro zaměstnance; OČR pro OSVČ – program MPO; Program ANTIVIRUS; Poskytnutí záruky na komerční úvěry COVID II; Náhrada škody
 • 31. 3. 2020: Koronavirus a zdravotní pojištění – Přehledy OSVČ za rok 2019 a zálohy v roce 2020 (Ing. Antonín Daněk)
  Ve Sbírce zákonů byla v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu kvůli hrozbě nemoci Covid-19 pod číslem 134/2020 Sb. publikována novela zákona č. 592/1992 Sb., která nabyla účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů 27. 3. 2020. V novém ustanovení § 28c jsou řešeny dvě oblasti, které se bezprostředně dotýkají povinností a postupů OSVČ ve zdravotním pojištění, a to jak v průběhu roku 2020, tak i v roce 2021.
 • 23. 3. 2020: Způsob podání daňového přiznání v nouzovém stavu kvůli koronaviru (Ing. Ivana Pilařová)
  V současné době jsou finanční úřady „zavřené“ (funguje pouze podatelna, a to v omezených časech) a vláda apeluje na bezkontaktní způsob komunikace včetně podávání daňových přiznání. Lze tedy daňové přiznání poslat jako přílohu e-mailové zprávy? Čtěte podrobnou odpověď! >>>
 • 23. 3. 2020: Náhrada škody v souvislosti s opatřeními státu proti koronaviru (Mgr. Marek Martinka)
  Koronavirus neohrožuje pouze lidské zdraví, ale také příjmy fyzických a právnických osob, které v důsledku jednotlivých opatření vlády klesají. Tyto osoby mají ovšem možnost žádat o náhradu škody dle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon.
  Krizový zákon se náhradě škody konkrétně věnuje v § 36. Toto ustanovení hovoří o tom, že stát je povinen nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními (a cvičeními) prováděnými podle krizového zákona. Odpovědnosti za škodu se může stát zprostit pouze v případě, že se prokáže, že poškozený si škodu způsobil sám. Jinými slovy, každý, kdo by rád žádal o náhradu škody, musí projít tříbodovým testem. Podrobnosti v našem článku >>>

Předpisy ve Sbírce zákonů

 • Účinnost 27. 3. 2020: Zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
  Prodloužení výplaty ošetřovného po dobu trvání mimořádných opatření, rozšíření okruhu rodičů s možným nárokem zvýšením věkové hranice dětí, upřesnění podmínek pro poskytování ošetřovného při péči o rizikové skupiny dětí, mimořádný příspěvek při péči o dítě i osobám samostatně výdělečně činným.
 • Účinnost 27. 3. 2020: Zákon č. 134/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
  Úleva plátcům pojistného (zejména OSVČ) v době, kdy nebudou schopni plnit své povinnosti související s platbou pojistného na veřejné zdravotní pojištění z důvodu vyhlášení nouzového stavu.
 • Účinnost 27. 3. 2020: Zákon č. 136/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
  Prominutí plateb pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti u OSVČ v období mezi březnem a srpnem 2020.
 • Účinnost 27. 3. 2020: Zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
  Omezení administrativní povinnosti poplatníků po dobu trvání nouzového stavu.

Informace vlády ČR k vyhlášení nouzového stavu

 • 24. 3. 2020: Vyhlášení nouzového stavu
  Podrobné informace vlády ČR ohledně všech opatření v rámci vyhlášení nouzového stavu. Odkazy na příslušná usnesení vlády ČR.

Informace Finanční správy a Ministerstva financí

 • (Aktualizováno průběžně) Koronavirus (COVID-19)
  Informace Ministerstva financí pro veřejnost o opatřeních v souvislosti s koronavirem COVID-19.
 • (Aktualizováno průběžně) Speciální stránka Finanční správy: Nouzový stav (COVID-19)
  V návaznosti na usnesení Vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s nebezpečím ohrožení zdraví a v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru informuje Finanční správa veřejnost o jednotlivých opatřeních a jejich dopadech.
 • 1. 4. 2020: Základní informace ke kompenzačnímu bonusu
  FS odpovídá na následující otázky: Co to je kompenzační bonus? Kdo má nárok? Kolik mohu získat? Jaké podmínky musí být splněny? Jak mohu požádat? Co žádost obsahuje? Kdy mohu požádat? Musím bonus zahrnout do daňově uznatelných příjmů? Kde najdu podrobnosti? Pokud mám dluhy, bude můj bonus nějak krácen? Jak poznám, že má žádost již byla vyřízena? Za jak dlouho po podání žádosti mi bude bonus vyplacen? Co když nebudu splňovat podmínky pro přiznání kompenzačního bonusu? Jaký je vztah kompenzačního bonusu k sociálním dávkám?
 • 31. 3. 2020: MF spouští přímou podporu pro zasažené OSVČ
  Ministerstvo financí a Finanční správa představují program přímé podpory pro OSVČ ekonomicky zasažené šířením koronaviru. Program bude administrován Finanční správou a jeho cílem je, aby žadatelé získali finanční prostředky již v průběhu měsíce dubna. Na částku v nominální výši 25 000 Kč bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků.
 • 31. 3. 2020: Finanční zpravodaj č. 6/2020
  Rozhodnutí o prominutí daně a příslušenství daně z důvodu mimořádné události. Týká se DPH u vybraného zboží dodaného bezúplatně na pomoc v boji s koronavirem; a dále daně silniční.
 • 24. 3. 2020: Finanční zpravodaj č. 5/2020
  Nouzového stavu se týká bod 6. Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události.
 • 17. 3. 2020: Informační linky Finanční správy
  Veřejnost se může informovat na záležitosti týkající se podávání daňových přiznání a další informace související např. s liberačním balíčkem MF a omezeními úředních hodin na finančních úřadech.
 • 16. 3. 2020: Průvodce pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem
  Daňoví poplatníci mohou odložit některé platby prostřednictvím žádostí o posečkání úhrady daně, žádostí o úpravu (snížení) záloh anebo o výjimku z jejich placení, žádostí o odpuštění sankcí v případě prodlení, žádostí o prodloužení lhůty pro některá daňová přiznání.
 • 16. 3. 2020: Finanční zpravodaj č. 4/2020 s tzv. liberačním balíčkem (obsahujícím výše uvedené rozhodnutí a pokyn) ke stažení zde >>>
 • 16. 3. 2020: Pokyn č. GFŘ-D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení
  Pokyn upravuje postup orgánů Finanční správy České republiky při rozhodování o prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve výši 10 000 Kč až 50 000 Kč v souvislosti s mimořádnými opatřeními orgánů veřejné moci České republiky přijatými k prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.

Informace k elektronické evidenci tržeb (EET)

 • (Aktualizováno průběžně) Opatření související s šířením nového typu koronaviru COVID-19
  Odpovědi na otázky jako např. Co znamená pozastavení EET? Je možné odložit podání žádosti o autentizační údaje? Je možné odložit podání žádosti o povolení evidovat tržby ve zvláštním režimu? Co znamená odložení startu závěrečné fáze EET? Mohu si po dobu nouzového stavu vyzvednout autentizační údaje osobně na FÚ? Mohu požádat o autentizační údaje elektronicky? Mohu podat žádost o povolení evidování tržeb ve zvláštním režimu poštou nebo elektronicky? Mohu si po dobu nouzového stavu vyzvednout bloky účtenek osobně na FÚ?

Informace Hospodářské komory a Českomoravské záruční a rozvojové banky

Informace MPSV a České správy sociálního zabezpečení

 • 2. 4. 2020: Antivirus - podpora zaměstnanosti
  Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19. Odkaz obsahuje i podrobný manuál pro zaměstnavatele.
 • 25. 3. 2020: Manuál pro OSVČ: Jak to teď bude s odvody na sociální pojištění
  Podrobnější informace k nově schválenému zákonu, který živnostníkům odpouští platby povinného důchodového pojištění a příspěvku na politiku zaměstnanosti od března do srpna. OSVČ bude také umožněno podat přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 bez sankcí až do 3. 8. 2020. Pokud OSVČ zároveň k tomuto datu uhradí i doplatek pojistného, bude jim prominuto penále, které by jinak museli platit za opožděnou platbu.
 • 15. 3. 2020: Doporučený postup OSVČ vůči OSSZ při přerušení podnikání
  Pokud OSVČ v souvislosti s aktuálními omezeními k zamezení šíření viru SARS-CoV-2 ukončí či přeruší svou podnikatelskou činnost, je třeba, aby tuto skutečnost písemně oznámila příslušné okresní správě sociálního zabezpečení - ČSSZ sděluje bližší informace.

Informace Všeobecné zdravotní pojišťovny

 • (Aktualizováno průběžně) Informace ke koronaviru
  VZP poskytuje potřebné informace týkající se opatření v souvislosti s výskytem koronaviru a onemocnění COVID-19 na našem území.
 • 18. 3. 2020: Aktuální termíny pro podání přehledu OSVČ
  V souladu se schválením balíčku opatření Vlády ČR a postupem Finanční správy, kdy dochází k prodloužení termínu podání pro daně z příjmu nejpozději do 1. července 2020, prodlužuje VZP  podání Přehledu OSVČ za rok 2019 až do termínu 3. srpna 2020.

Informace Svazu účetních

Informace Komory auditorů

Informace České advokátní komory

 • 25. 3. 2020: Dočasné zapůjčení zaměstnance jinému zaměstnavateli při pandemii
  Článek představuje legislativní situaci, kdy se uplatní jedna z možností změny místa výkonu práce: jde o dočasné přidělení zaměstnance k práci k jinému zaměstnavateli. Někdy se také hovoří o tzv. pronájmu zaměstnanců. Zaměstnavatelé tímto postupem mohou řešit řadu otázek (problémů), které se objevují v jejich činnosti. Spočívají například v organizačně technických oblastech, v nedostatečném počtu zaměstnanců, v dodávkách výrobků a služeb jiným firmám apod.
 • 23. 3. 2020: Koronavirus a práce z domova podrobněji
  Článek se věnuje obecně problematice home office a také reaguje na některé skryté problémy, které nemusí být některým zaměstnavatelům a zaměstnancům na první pohled zjevné.

Mimořádná nabídka Wolters Kluwer ČR

Všechny právní informace ke koronaviru přehledně, na jednom místě a ZDARMA – v ASPI online!

 • K dispozici dáváme všechna usnesení a nařízení vlády, opatření ministerstev, vyhlášky, výměry a pokyny.
 • Přečtěte si články odborníků – nejnověji zařazujeme téma kompenzací osob dotčených krizovými opatřeními, dopady liberačního daňového balíčku, pracovněprávní souvislosti s koronavirem.
 • Vše denně aktualizováno.

Volně dostupné všem i bez registrace na www.noveaspi.cz

 

Zpracovala redakce portálu DAUČ. Foto © shutterstock.comAktuálně