Stanovisko GFŘ k online platbám

Datum vydání: 5. 2. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Generální finanční ředitelství vydalo na internetových stránkách www.etrzby.cz stanovisko k určení okamžiku uskutečnění evidované tržby u platebních operací realizovaných prostřednictvím internetu.

S ohledem na zásadu rovného přístupu k plnění povinností poplatníků přistupuje Generální finanční ředitelství ke sjednocení správní praxe u platebních operací realizovaných způsobem dle § 5 písm. b) zákona o evidenci tržeb prostřednictvím internetu, a to ve vztahu k určení okamžiku, do kterého musí poplatník splnit evidenční povinnost, tedy zaslat datovou zprávou údaje o evidované tržbě správci daně a vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne.

Finanční a Celní správa bude v případech, kdy poplatník není schopen splnit evidenční povinnost v okamžiku stanoveném v § 18 odst. 2 písm. b) zákona o evidenci tržeb, akceptovat postup, kdy poplatník zašle správci daně údaje o evidované tržbě a vystaví účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne, nejpozději v okamžiku, kdy se dozví o tom, že došlo k odepsání platby z účtu plátce (zákazníka) a jejímu odeslání poplatníkovi.

V případě, že tomuto okamžiku předchází expedice zboží nebo poskytnutí služby zákazníkovi, je poplatník povinen zaslat správci daně údaje o evidované tržbě a vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne, nejpozději k okamžiku expedice zboží nebo poskytnutí služby zákazníkovi. To neplatí v případě, že je zboží expedováno nebo služba poskytnuta ještě před okamžikem vydání příkazu k provedení platby.

Pro účely aplikace tohoto stanoviska se rozumí:

  • expedicí zboží okamžik vypravení zásilky poplatníkem nebo předání zásilky k přepravě,
  • poskytnutím služby umožnění zahájení poskytování služby nebo její okamžité poskytnutí (podle toho, co nastane dříve).

Povinnost evidovat tržby dle § 18 zákona o evidenci trže může poplatník v souladu s uvedeným splnit již před vydáním příkazu k provedení platby, např. v okamžiku přijetí objednávky.

Pokud nedojde k zaplacení objednaného zboží či služeb, bude aplikováno ustanovení § 7 zákona o evidenci tržeb, tj. bude provedeno storno původně zaevidované tržby.

Poskytnutí účtenky zákazníkovi je v případě on-line nákupu/ů možné provést elektronicky (na tomto postupu však musí být mezi prodávajícím a zákazníkem shoda) jejím zasláním e-mailem či vystavením na zákaznický účet zákazníka apod., tak, aby s ní mohl zákazník volně disponovat, nebo vložením v tištěné formě k zasílanému zboží.

Celé znění stanoviska naleznete zde >>

 (Zdroj: Finanční správa ČR, www.etrzby.cz, 2017. Foto: ilustrační)

Aktuálně