Dodatek k Informaci GFŘ k rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti v oblasti elektrnických služeb

Datum vydání: 6. 2. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Na stránkách Finanční správy ČR zveřejněn Dodatek k „Informaci GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u poskytnutí služby elektronických komunikací“ v oblasti nákupu a prodeje služeb elektronických komunikací.

V návaznosti na Informaci GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u poskytnutí služby elektronických komunikací, č. j.: 105279/16/7100-20118-012884, vydanou dne 29. 9. 2016, byly na Generální finanční ředitelství zaslány četné dotazy týkající se uplatňování režimu přenesení daňové povinnosti na základě § 92f odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty, resp. nařízení vlády č. 296/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů. Tyto dotazy byly směrovány zejména do oblasti nákupu a prodeje služeb elektronických komunikací vymezených v Informaci. Z tohoto důvodu vydává Generální finanční ředitelství nyní stanovisko, jehož smyslem je upřesnit stěžejní aspekty této problematiky v oblasti nejčastějších dotazů veřejnosti - Dodatek k „Informaci GFŘ k aplikaci režimu přenesení daňové povinnosti u poskytnutí služby elektronických komunikací“ v oblasti nákupu a prodeje služeb elektronických komunikací, č. j. 187006/16/7100-20118-012884

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění na webové stránce Finanční správy ČR. Od tohoto data by se plátci měli řídit pokyny uvedenými v tomto materiálu. Pokud do účinnosti tohoto Dodatku poskytovatelé i příjemci předmětného plnění uplatnili daňový režim sice odlišně od vymezení stanoveného tímto materiálem, ale učinili tak v dobré víře ve správnost zvoleného postupu a ve vzájemné shodě, nebude tento jejich dříve uplatněný postup ze strany Finanční správy ČR rozporován.

Dodatek upřesňující základní podmínky pro uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti včetně názorných příkladů naleznete zde >>

(Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2017. © thinkstockphotos.com)

Aktuálně