Informace k povinnostem prodejců poskytujícím plnění osobám požívajícím výsad a imunit

Datum vydání: 1. 3. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

V návaznosti na opakující se dotazy ze strany dotčených subjektů vydává Generální finanční ředitelství ve spolupráci s Generálním ředitelstvím cel informaci shrnující povinnosti prodejců ve vztahu k poskytování plnění osobám požívajícím výsad a imunit.

Vzhledem k častým problémům deklarovaným osobami požívajícími výsad a imunit, upozorňujeme plátce daně z přidané hodnoty, že dle ustanovení § 80 odst. 6 zákona o dani z přidané hodnoty je plátce uskutečňující zdanitelné plnění na požádání osoby požívající výsad a imunit povinen vystavit doklad s těmito náležitostmi:

  1. obchodní firma nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
  2. daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
  3. jméno osoby, pro kterou se uskutečňuje zdanitelné plnění,
  4. rozsah a předmět zdanitelného plnění,
  5. evidenční číslo dokladu,
  6. den uskutečnění zdanitelného plnění,
  7. sazbu daně a základ daně,
  8. výši daně uvedenou způsobem podle § 37 odst. 1,
  9. výši ceny včetně daně celkem.

Povinnost prodejce vystavit doklad dle ustanovení § 80 odst. 6 zákona o dani z přidané hodnoty není přitom vázána na žádná omezení či výjimky. Prodejce je povinen na požádání osoby požívající výsad a imunit doklad se všemi náležitostmi dle ustanovení § 80 odst. 6 zákona o dani z přidané hodnoty vystavit vždy, tedy rovněž bez ohledu na celkovou cenu za zdanitelné plnění. Jak je dále uvedeno, tento doklad je obvykle odlišný od daňového dokladu a tedy osoba požívající výsad a imunit v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty požaduje vystavení dokladu dle § 80 odst. 6 tohoto zákona.

V případě diplomatických misí a konzulárních úřadů, které jsou vymezeny v ustanovení § 80 odst. 1 písm. a) zákona o dani z přidané hodnoty a které mají sídlo v tuzemsku, a jejich osob vymezených v § 80 odst. 1 písm. d) a členů jejich rodiny vymezeným v § 80 odst. 1 písm. f) se daň vrací na základě principu vzájemnosti2. Princip vzájemnosti je přitom uplatňován také v případě minimálních limitů pro vrácení daně. Konkrétní limity pro vrácení daně (osobní, věcné i hodnotové, a to minimální i maximální) jsou předmětem vzájemných recipročních ujednání mezi Českou republikou a státem, který příslušná osoba požívající výsad a imunit representuje. Pouze pokud nejsou limity takto vzájemně mezi státy nastaveny, použijí se limity uvedené v zákoně o dani z přidané hodnoty.

V případě dalších osob požívajících výsad a imunit pak mohou odlišné limity pro vrácení daně dále vyplývat z mezinárodních smluv, které jsou součástí českého právního řádu.

Celé znění Informace naleznete zde >>

(Zdroj: Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2017. Foto: ilustrační) 

Aktuálně