Finanční správa rozšiřuje možnosti prominutí pokut u kontrolního hlášení

Datum vydání: 6. 3. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Plátci DPH, kteří v roce 2016 pochybili v souvislosti s podáním kontrolního hlášení a vznikla jim tudíž povinnost uhradit některou z „fixních“ pokut ve výši 10, 30 nebo 50 tisíc korun, mají nyní možnost požádat svého správce daně o prominutí 2 pokut, a to bez ohledu na příčinu pochybení. Za rok 2017 bude možné za obdobných podmínek prominout nanejvýš 1 pokutu.

V současné době je již možné v určitých případech podle Pokynu GFŘ č. D-29 prominout pokuty za nepodání kontrolního hlášení. V reakci na dosavadní praktické dopady sankčního systému kontrolního hlášení se Pokyn rozšiřuje Dodatkem č. 1 o další ospravedlnitelné důvody, za kterých je možné částečně nebo úplně udělené sankce prominout. Kromě plošného prominutí jedné pokuty ročně je například možné prominout pokutu (50 tisíc korun), když se plátce s reakcí na výzvu k podání kontrolního hlášení opozdí maximálně o 5 dní, a pokud mu povinnost podat ze zákona skutečně nevznikla. Nebo vzniká možnost prominout pokutu (30 tisíc korun), když plátce reaguje na výzvu k odstranění nesrovnalostí nejdéle 5 dní po zákonném termínu u od počátku bezchybně podaných kontrolních hlášení.

Finanční správa dále aktualizovala uvedený Pokyn v souvislosti s rozhodnutím Ústavního soudu, které se týká fikce doručení u písemností odesílaných prostřednictvím e-mailu.

Podrobné informace ohledně rozsahu ospravedlnitelných důvodů, podání žádosti a postupů v řízení o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení, jsou uvedeny v aktualizovaném Pokynu GFŘ-D-29 na internetu Finanční správy v sekci pro kontrolní hlášení.

Aktualizovaný pokyn GFŘ i Dodatek č. 1 jsou také náplní Finančního zpravodaje č. 3/2017 ze dne 6. března 2017.

Zhodnocení efektů kontrolního hlášení a rozšíření možnosti promíjení pokut >>

(Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2017. © thinkstockphotos.com)

 

Související informace z portálu DAUC.cz

Pro předplatitele DAUC/DAUC Expert je k dispozici na téma kontrolního hlášení například příspěvek Alexandera Nováka s názvem Kontrolní hlášení v příkladech, dále Datum uváděné v kontrolním hlášení týkající se poskytování a přijímání služeb od  Mgr. Ing. Aleny Dugové, nebo článek Ing. Martina Děrgela nazvaného Průvodce kontrolním hlášením plátce.

Tématu kontrolního hlášení se také věnujeme ve výkladu daňového systému pod heslem Daň z přidané hodnoty, Kontrolní hlášení.

Všemi procesy zákona o DPH, včetně kontrolního hlášení, Vás spolehlivě provede také unikátní forma grafického zobrazení ASPI Navigátor Daň z přidané hodnoty.

Aktuálně