Odpověď GFŘ na usnesení rozpočtového výboru č. 579 ke zdanění korunových dluhopisů

Datum vydání: 15. 3. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Finanční správa nemá žádný důvod měnit svoji dosavadní správní praxi, která důsledně vychází ze zákona a je upravena příslušnými metodickými pokyny a vnitřními taktickými postupy. Z analýz a diskuzí, a to dokonce na odborném fóru jednoznačně vyplynulo, že správce daně má k dispozici dostatek nástrojů, kterými provádí daňovou kontrolu v této oblasti.

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny přijal na své schůzi dne 8. 3. 2017 usnesení, ve kterém „konstatuje, že existují doložitelná podezření, že při emisi tzv. „korunových dluhopisů“ v roce 2012 mohlo ze strany některých emitentů a jejich vlastníků docházet ke zneužití nebo obcházení zákonů v oblasti daní“. Žádná konkrétní podezření a s nimi související důkazy však nebyly poslanci diskutovány, ani předloženy.

Dále byl usnesením vznesen požadavek, aby Finanční správa zcela konkrétním způsobem upravila svoji dosavadní správní praxi, respektive aby Generální finanční ředitelství připravilo a vydalo metodický či obdobný pokyn v předmětné věci, a aby na základě takového pokynu došlo k prověření všech emisí tzv. „korunových dluhopisů“.

Orgán Poslanecké sněmovny může požadovat po členu vlády nebo vedoucím správního úřadu informace a vysvětlení vztahující se k jejich činnosti. Tuto pravomoc ovšem nelze vykládat tak, že je možné ukládat mu úkoly týkající se výkonu působnosti jím řízeného správního orgánu nebo správních orgánů jemu podřízených a provedení úkolů závazně požadovat. Stejně jako výbor Poslanecké sněmovny nemůže žádat soudy, aby upravili svoji rozhodovací praxi a některé kauzy řešily přednostně, nebo policii, koho a jak vyšetřovat, tak nemůže žádat správní orgán, aby změnil svoji správní praxi. Není možné takto dovozovat pravomoc moci zákonodárné nařídit orgánům moci výkonné, jakým způsobem mají požadované informace získat.

Finanční správa samozřejmě poskytne rozpočtovému výboru souhrnné informace z požadované oblasti ve stanoveném termínu a v rozsahu, jaký umožňuje zákon. Nebude však měnit stávající zákonem i judikaturou potvrzenou správní praxi, ani vydávat nové metodické pokyny na základě objednávky sněmovního výboru. Za prvé by to bylo zcela nadbytečné (podezření na daňové úniky související s korunovými dluhopisy správce daně standardně prověřuje všemi prostředky, které zákon poskytuje, již nyní), a za druhé rozpočtový výbor nemá kompetenci Finanční správu tímto požadavkem úkolovat.

                                                                                       

Usnesení rozpočtového výboru č. 579 z 52. schůze ze dne 8. března 2017 k Informaci Generálního finančního ředitelství o postoji daňových orgánů k problematice zdanění výnosů korunových dluhopisů >>

Odpověď Generálního finančního ředitelství na usnesení rozpočtového výboru č. 579, č. j. 30969/17/7000-00073-101206 ze dne 14. 3. 2017 >>

 

(Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2017. Foto: ilustrační)

Aktuálně