Informace o uplatňování zákona o DPH ve svobodných pásmech s účinností od 29. 7. 2016

Datum vydání: 10. 4. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Dne 29. 7. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, a zákon č. 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona. Důsledkem této skutečnosti došlo k legislativním změnám zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v uplatňování daně z přidané hodnoty ve svobodných pásmech.

Prvotním důvodem těchto změn je zajištění adaptace a vnitřní terminologické jednoty a bezrozpornosti právního řádu České republiky s celním kodexem Unie a novým celním zákonem. K zásadní změně došlo při dodání zboží umístěného ve svobodném pásmu a poskytnutí služeb vztahujících se k tomuto zboží, kdy se nově jedná o zdanitelné plnění s nárokem na odpočet daně s výjimkou osvobozených plnění a tato úprava je promítnuta vypuštěním osvobození uvedeného v § 68 odst. 15 zákona o DPH ve znění účinném do 28. 7. 2016. Zároveň se již nepovažuje za vývoz zboží umístění nebo dodání zboží do svobodného pásma v tuzemsku, které mohlo být osvobozeno od daně podle § 66 zákona o DPH ve znění účinném do 28. 7. 2016.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že od 29. 7. 2016, kdy nabyla účinnosti novela zákona o DPH, je pro účely posuzování dopadů do zákona o DPH přistupováno k obchodování ve svobodných pásmech jako k obchodování v tuzemsku. Vzhledem k dotazům na tuto problematiku vydává Generální finanční ředitelství tuto
komplexní Informaci.

Celé znění Informace GFŘ naleznete zde >>

(Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2017. © © www.shutterstock.com)

Aktuálně