Články časopisu Účetnictví neziskového sektoru č. 4/2017

Datum vydání: 27. 4. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

V sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY naleznete v oblasti neziskový sektor nové články časopisu Účetnictví neziskového sektoru číslo 4/2017.

V tištěném časopise a v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY zveřejňujeme: 

Nepřímé podnikání nevýdělečných organizací, JUDr. Václav Dobrozemský
Český právní řád nezakazuje, aby právnické osoby označované běžně jako neziskové či nevýdělečné organizace, tedy založené za jiným účelem, než je podnikání, nebo výkonem jiné výdělečné činnosti, nemohly výdělečnou činnost vykonávat vůbec. Tuto výdělečnou činnost (nebo také vedlejší hospodářskou činnost) ovšem nesmí vykonávat jako činnost hlavní. Jak již označení těchto aktivit napovídá, nesmí je vykonávat jako činnost hlavní, ale pouze jako činnost vedlejší, tedy sloužící k podpoře hlavní činnosti (k naplňování jejich poslání). Právní teorie i praxe zná několik typů vedlejší hospodářské činnosti – podnikání, jinou výdělečnou činnost a tzv. nepřímé podnikání. Právě o třetí formě této činnosti pojednává následující příspěvek.

Daně a pojistné u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, Ing. Zdeněk Morávek
Při výpočtu daně a pojištění z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se lze i přes relativně stálou právní úpravu poslední doby pořád setkat s chybami. Zrekapitulovat právní úpravu a postupy při správném výpočtu odměn z těchto dohod je cílem tohoto příspěvku.

Zveřejňování účetních závěrek nevýdělečných organizací, JUDr. Václav Dobrozemský
Na základě zákona č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vznikla některým subjektům zapisovaným do veřejného rejstříku s účinností od 1. 1. 2016 nová povinnost, a sice povinnost zveřejňovat účetní závěrky ve svírce listin veřejného rejstříku, kde jsou tyto subjekty vedeny. Nově se problematika dotýká zejména neziskového sektoru.

Pořizování zvukového a obrazového záznamu ze strany správního orgánu, JUDr. Eva Janečková
Poměrně běžnou situací je, že si účastník řízení během správního nebo přestupkového řízení pořizuje záznam tohoto jednání, a to jak obrazový, tak zvukový. Je tak pořizován záznam osoby, která vystupuje v pozici úřední osoby (veřejného činitele), jež jedná za správní orgán ve správním (přestupkovém) řízení. K této otázce se vyjádřil také Nejvyšší správní soud, který ve svém rozhodnutí ze dne 31. 3. 2010, čj. 5 As 37/2009-94 konstatoval, že účastník řízení má právo realizovat svá procesní práva a oprávněné zájmy a správní orgán je povinen umožnit účastníkům řízení uplatňovat v rámci výkonu veřejné správy jejich práva a oprávněné zájmy, které jim garantuje zákon.

Nezbytné úpravy rozpočtů obcí na rok 2017, Ing. Ivana Schneiderová, Ing. Martin Tocauer
Pro rok 2017 byla vydána rozsáhlá novela rozpočtové skladby, která má za následek nezbytné úpravy rozpočtu pro rok 2017, dále byly vydány i další novely zákonů s účinností od 1. 1. 2017, které mají na rozpočet rovněž vliv. O obsahu novely vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o rozpočtové skladbě“), a dalších potřebných zásazích do rozpočtu 2017 bychom vás rádi tímto článkem informovali.

Legislativní novinky s komentářem, JUDr. Petra Berrová

Aktuálně