Nové odborné články z daňové oblasti na portálu a brzy v časopise Daně a právo v praxi

Datum vydání: 16. 5. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Pro předplatitele jsme s předstihem zpřístupnili články z oblasti daní a práva, které naleznete v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY. Tyto budou také zveřejněny v časopise Daně a právo v praxi č. 5/2017.

V sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY můžete pohodlně filtrovat, v oblasti "daně" naleznete nejnovější články, které jsme pro licence DAUC a EXPERT zpřístupnili.

Poplatník daně z příjmů fyzických osob a limitní údaje v zákonu o daních z příjmů pro rok 2017 (Ing. Ivan Macháček)
V následujícím článku si uvedeme limity platné pro rok 2017 obsažené v jednotlivých ustanoveních zákona o daních z příjmů, které ovlivňují zdanění fyzických osob a které vycházejí z minimální a průměrné mzdy.

Nová smlouva s Chile o zamezení dvojímu zdanění (Ing. Pavel Kyselák)
Množinu dosavadních smluv o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, které má Česká republika uzavřené, doplnila nová smlouva s jihoamerickým státem Chilskou republikou. V následujícím příspěvku se budeme věnovat vybraným částem této smlouvy.

Věcná břemena v občanském zákoníku (Ing. Libor Novotný)
Následující příspěvek je věnován právnímu vymezení věcných břemen v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Nechybí však pro srovnání ani související ustanovení ze zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Zmíněna jsou také vybraná ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Pracovní právo a ochrana osobních údajů (JUDr. Eva Janečková)
Zodpovězené dotazy z pracovního práva.

Zálohy na daně z příjmů placené poplatníky (Ing. Martin Děrgel)
U daní z příjmů je zdaňovacím obdobím až na malé výjimky kalendářní rok, což je pro veřejné rozpočty dlouhá doba mezi jednorázovými velkými daňovými příjmy. Proto byl zaveden režim placení průběžných záloh na daň v měsíčních, čtvrtletních a pololetních intervalech. A neuhrazená záloha se sankcionuje úrokem z prodlení.

Určování počátku a konce pracovní doby zaměstnanců (JUDr. Marie Salačová)
Platná právní úprava pro poskytování náhrad cestovních výdajů ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, je účinná, tedy z ní vyplývají stanovená práva a povinnosti, již řadu let (od 1. 1. 2007). A přesto se stále vyskytují opakující se dotazy na toto téma, vyplývající z neznalosti či nesprávného pochopení zákoníku práce. Následující příspěvek přináší odpovědi na ty nejčastější z nich, které se týkají určování počátku a konce pracovní cesty zaměstnanců.

Zdravotní pojištění – souběžné příjmy a Evropská unie (Ing. Antonín Daněk)
Dne 1. 5. 2004 se stala Česká republika součástí Evropské unie a v důsledku této skutečnosti se začali naši občané při svém pohybu v rámci Společenství řídit nařízeními Rady (EHS) č. 1408/71 a 574/72. Vzhledem k četným změnám, reagujícím přirozeným vývojem na počáteční stav této nadnárodní úpravy, se však stala tato nařízení příliš rozsáhlými a složitými. S účinností od 1. 5. 2010 byla tato nařízení nahrazena nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení včetně prováděcího nařízení č. 987/2009 (dále jen „Nařízení“). Tato Nařízení se kromě států Evropské unie vztahují na občany a instituce států Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) a Švýcarska – pro všechny tyto státy budeme v dalším textu používat pojem „členský stát“.

Povinnost zaměstnavatele přidělovat práci zaměstnanci (JUDr. Eva Janečková)
Ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, uvádí několik povinností, které je zaměstnavatel vůči zaměstnanci povinen plnit. Mezi tyto povinnosti patří přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy.

Nad judikaturou související s daní z příjmů ze závislé činnosti (Ing. Zdeněk Burda)
Po čase se opět vracíme k příjmům ze závislé činnosti. Vzhledem k tomu, že definice závislé činnosti v zákoně o daních z příjmů je širší než pouhé vymezení pracovního poměru v zákoníku práce, přináší praktická aplikace zdaňování sporné otázky, které se netýkají jen vztahu zmiňovaných dvou zákonů, ale v některých případech i jednotlivých daňových zákonů navzájem.

Aktuálně