Články z časopisu Účetnictví neziskového sektoru č. 5/2017

Datum vydání: 26. 5. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

V sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY naleznete v oblasti neziskový sektor nové články z časopisu Účetnictví neziskového sektoru číslo 5/2017.

V časopise i na portálu zveřejňujeme následujcí příspěvky:

Majetkové vztahy zřizovatele (obce) a příspěvkové organizace, JUDr. Václav Dobrozemský
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“) vymezuje speciální typ právnické osoby – příspěvkovou organizaci. Jedná se o subjekt veřejného práva zřízený k plnění úkolů ve veřejném zájmu a jde o jednu z forem veřejného ústavu. Příspěvkové organizace podle tohoto zákona mohou zřizovat územní samosprávné celky (obce, kraje) pro takové činnosti ve své působnosti, které jsou zpravidla neziskové, a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu. Může se typicky jednat o školy a školská zařízení, nemocnice, zařízení sociálních služeb, kulturní zařízení (kina, divadla, kulturní domy, muzea), organizace zajišťující správu a údržbu komunikací, domovního fondu apod. Zákon o rozpočtových pravidlech obsahuje speciální úpravu týkající se majetkové problematiky příspěvkových organizací a vztahu k jejich zřizovateli.

Právo na zveřejnění doplňující informace podle tiskového zákona, JUDr. Eva Janečková
V roce 2013 byl novelou upraven zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „tiskový zákon“). Cílem novely podle důvodové zprávy bylo „zavedení opatření, která by směřovala k úpravě vydávání periodického tisku orgány územních samosprávných celků, ve smyslu poskytování objektivních a vyvážených informací. Cílem byla objektivní informovanost občanů územních samosprávných celků o činnosti a průběhu jednání jimi volených zástupců“.

Sídlo nevýdělečné organizace, JUDr. Václav Dobrozemský
Každý subjekt právních vztahů musí být přesně identifikován. Jednak aby mohl být přesně určen a zároveň aby byl nezaměnitelně odlišen od jiných subjektů práv a povinností. Mezi základní identifikační znaky právnické osoby patří její sídlo. Sídlo právnické osoby je důležitým identifikačním znakem a je dle § 123 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) obligatorní součástí jejího zakladatelského právního jednání. Sídlo je jedním z údajů, který se zapisuje do veřejného rejstříku. O problematice sídla právnické osoby, resp. nevýdělečných organizací, pojednává následující text.

Kontrolní hlášení – aktuální vývoj, Ing. Zdeněk Morávek
V následujícím příspěvku se budeme blíže věnovat problematice institutu kontrolního hlášení a upozorníme zejména na nejnovější vývoj ohledně tohoto, mezi plátci DPH velmi nepopulárního nástroje finanční správy. Právní úprava kontrolního hlášení je obsažena v § 101c až § 101k zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).

Zveřejnili jsme také Otázky a odpovědi z oblasti neziskového sektoru, například:

Další články naleznete v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY, kde je můžete pohodlně filtrovat pomocí kategorií, oblastí a roku vydání.

Aktuálně