Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017 – doplnění položek v kontrolním hlášení

Datum vydání: 30. 5. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

V souvislosti s novelou zákona o DPH s předpokládanou účinností od 1. 7. 2017 dochází k rozšíření okruhu plnění podléhajících režimu přenesení daňové povinnosti.

Oblast trvalého použití režimu přenesení daňové povinnosti (Hlava IV, Díl 2 zákona o DPH) bude doplněna o následující položky:

1a Zlato – zprostředkování dodání investičního zlata
V § 92b se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Při poskytnutí zprostředkovatelské služby podle § 92 odst. 5 plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti.“

3a Dodání nemovité věci v nuceném prodeji
V § 92d se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2) Při dodání nemovité věci prodávané dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti.“

4a Stavební a montážní práce – poskytnutí pracovníků
V § 92e se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Při poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti.“

6 Dodání zboží poskytnutého původně jako záruka

7 Dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví
Za § 92e se vkládá nový § 92ea, který včetně nadpisu zní:
„§ 92ea Použití režimu přenesení daňové povinnosti v ostatních případech
Plátce použije režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí zdanitelného plnění plátci, pokud se jedná o:
1. dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky, nebo
2. dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkon tohoto práva nabyvatelem.“

Celý číselník kódů předmětu plnění pro účely vykázání přenesení daňové povinnosti pro období od 1. 7. 2017 (předpokládaná účinnost novely zákona o DPH) je následující:

 • 1 Zlato
 • 1a Zlato – zprostředkování dodání investičního zlata
 • 3 Dodání nemovité věci
 • 3a Dodání nemovité věci v nuceném prodeji
 • 4 Stavební a montážní práce
 • 4a Stavební a montážní práce – poskytnutí pracovníků
 • 5 Zboží uvedené v příloze č. 5
 • 6 Dodání zboží poskytnutého původně jako záruka
 • 7 Dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví
 • 11 Povolenky na emise skleníkových plynů
 • 12 Obiloviny a technické plodiny
 • 13 Kovy
 • 14 Mobilní telefony
 • 15 Integrované obvody
 • 16 Přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat
 • 17 Videoherní konzole
 • 18 Dodání certifikátů elektřiny
 • 19 Dodání elektřiny soustavami nebo sítěmi obchodníkovi
 • 20 Dodání plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi
 • 21 Poskytnutí vymezených služeb elektronických komunikací

Aktualizované Pokyny k vyplnění kontrolního hlášení obsahující tyto nové kódy a další související informace k uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti u nových plnění budou k dispozici v okamžiku zveřejnění příslušné právní úpravy ve Sbírce zákonů.

(Daňový portál ČR, www.daneelektronicky.cz, 2017. © www.shutterstock.com)

Aktuálně