Odborné články z daňové oblasti online

Datum vydání: 8. 6. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

V sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY naleznete část odborných příspěvků z daňové oblasti, které budou koncem měsíce uveřejněny v červnovém čísle časopisu Daně a právo v praxi. Na další se můžete těšit v příštím týdnu.

Daň z příjmů – Vliv zvyšování limitu pro solidární zvýšení daně na daňové a pojistné zatížení OSVČ (Ing. Ivan Macháček)

V následujícím příspěvku si shrneme principy uplatnění solidárního zvýšení daně a uvedeme si vývoj limitní výše pro uplatnění solidárního zvýšení daně. Na příkladech si ukážeme, že přestože zvyšování limitní výše pro uplatnění solidárního zvýšení v důsledku růstu průměrné mzdy působí pozitivně na snižování daňového zatížení osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) s vysokým základem daně, v důsledku současného zvyšování maximálního vyměřovacího základu pro odvod podnikatele na sociální pojištění roste současně i výše odváděného pojistného. Výsledkem pak je růst souhrnného daňového a pojistného zatížení OSVČ v určitých případech. V závěru si ukážeme princip uplatnění solidárního zvýšení daně v případě souběhu ztrátového podnikání se závislou činností.

 

Daňová praxe – Specifické případy zápisů v daňové evidenci – 2. část (Ing. Jana Bellová, Ph.D., Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D.)

V první části tohoto rozboru vybraných případů zápisů v daňové evidenci (Daně a právo v praxi č. 3/2017, s. 39) jsme se zabývali dvěma jevy, a to rezervami na opravu hmotného majetku a možnostmi zápisů výdajů vztahujících se ke služebním cestám zaměstnanců jak do tuzemska, tak i do zahraničí. Ve druhé části se zaměříme na další dva jevy ovlivňující daňové přiznání fyzických osob v nezávislé činnosti (OSVČ) a na jejich možný zápis do daňové evidence – automobil v podnikání a přechod z daňové evidence na účetnictví a naopak.

 

Právo – Ke smlouvám příkazního typu (prof. JUDr. Karel Marek, CSc.)

Příkazní smlouvou se příkazník zavazuje obstarat záležitost příkazce. Příkazník přenechá příkazci veškerý užitek z obstarané záležitosti. Ustanovení o příkazu se použijí přiměřeně i na případy, kdy má někdo podle smlouvy nebo podle jiných ustanovení zákona povinnost zařídit záležitost na účet jiného. Smlouvou o zprostředkování se zprostředkovatel zavazuje, že zájemci zprostředkuje uzavření určité smlouvy s třetí osobou, a zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli provizi. Komisionářskou smlouvou se komisionář zavazuje obstarat pro komitenta na jeho účet vlastním jménem určitou záležitost a komitent se zavazuje zaplatit mu odměnu. V následujícím příspěvku se zaměříme na právní úpravu smluv, které jsou v novém občanském zákoníku v rámci ustanovení nadepsaných Závazky ze smluv příkazního typu. Dalším smlouvám z této skupiny smluv se budeme věnovat v některém z našich dalších příspěvků.

 

Daňová praxe – Bonus od obchodního partnera (Ing. Milan Mareš, daňový poradce/associate partner, Rödl & Partner)

Pro podnikatele je v podnikání hlavním motivem zpravidla dosažení zisku. K tomuto volí každý z nich nejrůznější střednědobé strategie a krátkodobé taktiky. V dnešní době komunikačních technologií se veškeré vzdálenosti zkracují a konkurence nabývá nesmírných rozměrů. Je proto více než zřejmé, že se hlavní boj odehrává v oblasti získání a udržení zákazníka. Významnou součástí konkurenčního boje jsou nejrůznější motivační opatření pro zákazníka (bonusy) v peněžní či nepeněžní formě, kterým je věnován i následující příspěvek.

 

Judikatura – Právo „být zapomenut“ (JUDr. Eva Janečková)                                   

Ochrana osobních údajů je v současné době v rámci Evropské unie upravena směrnicí č. 95/46/ES, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Tento základní dokument však vznikl již v roce 1995, a neřeší proto některé situace, které se postupně objevily s rozšiřujícím se rozsahem zpracování osobních údajů v internetovém prostředí.

Aktuálně