Další porce odborných článků online

Datum vydání: 13. 6. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

V sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY naleznete další nové výklady daňové a účetní problematiky z pera daňových odborníků, které budou zveřejněny také v tištěné podobě v časopisu Daně a právo v praxi.

Účetnictví – Změny základního kapitálu ve společnosti s ručením omezeným (Ing. Martin Děrgel)

Základní kapitál patří mezi nejstálejší účetní položky rozvahy, a to bez ohledu na velikost, rozsah a druh činnosti ve společnosti s ručením omezeným (s. r. o.). Poté, co je vytvořen vklady zakladatelů, totiž již zpravidla není nutné jeho výši měnit, a proč si tedy komplikovat již tak spletitý podnikatelský život. Nicméně někdy nastanou situace, kdy je vhodné či nutné zvýšit základní kapitál. Například příchod nového společníka, vylepšení zdání stability a síly firmy, snazší přístup k úvěrům, daňový test nízké kapitalizace u zápůjček od spojených osob atd. Jindy zase naopak společníci usoudí, že dříve vytvořený základní kapitál je nyní již „zbytečně vysoký“, a sníží jej třeba za účelem „bezpracné“ úhrady účetní ztráty nebo pro finanční přilepšení společníků. V tomto příspěvku se seznámíme s právními základy, účetní metodikou i daňovým řešením zvýšení a snížení základního kapitálu s. r. o., přičemž obdobná pravidla platí také pro jiné obchodní korporace.

 

Pracovní právo – Pracovní cesty v obci sjednaného místa výkonu práce (JUDr. Marie Salačová)

V rámci poskytování náhrad cestovních výdajů při pracovních cestách zaměstnanců určitě zaujímá zvláštní místo aplikace § 159 odst. 2 zákoníku práce. Zmíněné ustanovení přesně upravuje podmínky poskytování náhrady jízdních výdajů za místní hromadnou dopravu při pracovních cestách v obci, ve které má zaměstnanec sjednáno místo výkonu práce. Jedná se o ustanovení, které poprvé v historii prolamuje zásadu prokazatelnosti vůči náhradě jízdních výdajů za městskou hromadnou dopravu při pracovních cestách zaměstnance v obci jeho sjednaného místa výkonu práce v pracovní smlouvě.

 

Pojištění – Překážky v práci na straně zaměstnavatele a zdravotní pojištění (Ing. Antonín Daněk)

Překážky v práci, ať už na straně zaměstnance nebo zaměstnavatele, přímo ovlivňují placení pojistného na zdravotní pojištění, nejčastěji v případě potřeby provedení dopočtu a doplatku pojistného do minimálního vyměřovacího základu zaměstnance, resp. do jeho poměrné části, v situacích, se kterými se zaměstnavatelé mohou v praxi setkat. V tomto příspěvku se zaměříme na analýzu překážek v práci na straně zaměstnavatele a jejich přímých dopadů ve zdravotním pojištění.

 

Právo – Zástavní a zadržovací právo v občanském zákoníku (Ing. Libor Novotný)

Následující příspěvek je věnován vybraným ustanovením, která se zabývají právním vymezením zástavního a zadržovacího práva, zanesených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), konkrétně v § 1309 až 1399. Popsána jsou však i některá další související ustanovení občanského zákoníku, dále zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a pro srovnání i zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

 

Judikatura – Nad judikaturou v oblasti dvojího trestání za jedno provinění (Ing. Zdeněk Burda)

Zákony znají celou řadu sankcí za prohřešky daňových subjektů. V dnešním výběru judikatury se budeme věnovat situacím, kdy jedno provinění umožňuje uložit více trestů, a otázkám, do jaké míry je přípustné souběžné ukládání více sankcí. Jednou ze základních východisek práva je uplatňování zásady „ne bis in idem“, tedy skutečnosti, že nelze rozhodovat dvakrát o téže věci (a tedy ani dvakrát trestat za totéž provinění). Toto právo vyplývá z čl. 40 odst. 5 Listiny základních práv a svobod i z čl. 4 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (publikováno pod č. 209/1992 Sb.).

Aktuálně