Nové odborné články účetnictví neziskového sektoru na portále

Datum vydání: 11. 7. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

V sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY naleznete v oblasti neziskový sektor nové články časopisu Účetnictví neziskového sektoru číslo 6/2017.

V tištěném časopise a v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY zveřejňujeme:

Některé otázky právního postavení vedoucího příspěvkové organizace obce (JUDr. Václav Dobrozemský)

Územní samosprávné celky mohou pro činnosti v jejich působnosti, které jsou zpravidla neziskové, a jejichž rozsah, struktura a složitost vyžadují samostatnou právní subjektivitu, zřizovat speciální typ právnické osoby – příspěvkovou organizaci. Problematiku těchto subjektů reguluje zejména zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“). Jako každá právnická osoba i příspěvková organizace musí mít ustaven statutární orgán.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (JUDr. Eva Janečková)

Současnou právní úpravu ochrany osobních údajů představuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která stejně jako národní úpravy ostatních států Evropské unie vznikla na základě Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

 

Otázky a odpovědi z oblasti neziskového sektoru

1) Dlouhodobá nájemní smlouva – registrace k DPH

2) Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

3) Kácení stromu a souhlas vlastníka

4) Dividendy

 

Vybrané problémy výchovy a vzdělávání z pohledu DPH (Ing. Zdeněk Morávek)

V následujícím příspěvku bychom se chtěli věnovat některým vybraným problémům v oblasti výchovy a vzdělávání z pohledu DPH, tedy činnostem, které jsou v převážné míře osvobozeny od daně bez nároku na odpočet daně podle § 57 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“). Zaměřili bychom se na ty činnosti, které v praxi školských subjektů zpravidla způsobují výkladové problémy.

 

Legislativní novinky s komentářem (Dmytro Krasovskyj) 

Dne 1. 3. 2017 vstoupil v účinnost zákon č. 452/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů. Daná novela má za cíl transponovat evropskou směrnici 2014/92/EU ze dne 23. července 2014 a adaptovat český právní řád tak, aby byl v souladu s nařízením 2015/751/EU ze dne 29. dubna 2015. Novelizací stávajícího zákona o platebním styku došlo k pozitivním změnám na trhu poskytování platebních služeb, neboť zejména spotřebitelé se dočkají posílení svých práv.

Aktuálně