Letní čtení pro účetní

Datum vydání: 7. 7. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

V sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY naleznete další výklady problematiky identifikovaných osob a jejich povinností z hlediska zákona o DPH, penzijního a životního pojištění a také společnosti podle § 2716 a násl. občanského zákoníku.

V sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY naleznete:

Identifikované osoby a jejich povinnosti z pohledu zákona o DPH (Ing. Pavlína Orlová)

Cílem tohoto článku je upozornit podnikatele nebo neziskové organizace, neplátce daně z přidané hodnoty, na typy obchodních transakcí, při kterých se na ně mohou vztahovat povinnosti identifikované osoby stanovené zákonem o dani z přidané hodnoty.

 

Penzijní a životní pojištění v roce 2017 – dokončení (Ing. Ivan Macháček)

V předešlém čísle časopisu Účetnictví v praxi č. 5/2017 na s. 12 jsme se zabývali daňovým řešením příspěvků poskytnutých zaměstnavatelem jeho zaměstnancům na penzijní připojištění, na doplňkové penzijní spoření, na penzijní pojištění a na soukromé životní pojištění, a dále případy, kdy dojde u soukromého životního pojištění k porušení zákonných podmínek stanovených pro osvobození příspěvku zaměstnavatele od daně z příjmů u zaměstnance. V dnešním pokračování se zaměříme na podmínky uplatnění odpočtu od základu daně u poplatníka, který si hradí sám příspěvky na penzijní připojištění, penzijní pojištění, doplňkové penzijní spoření a pojistné na soukromé životní pojištění. Na příkladech si rovněž ukážeme daňové řešení při porušení podmínek uplatnění odpočtu.

 

Názory daňové správy a soudního dvora na některá ustanovení zákona o DPH (Ing. Petr Vondraš)

Od prosincového vydání (Účetnictví v praxi č. 12/2016, s. 26), kde jste si mohli přečíst o některých Informacích Generálního finančního ředitelství (GFŘ), vyšlo dalších sedm materiálů, kterými GFŘ prezentuje svůj výklad zákona o DPH. Kromě toho se čtyřikrát sešli zástupci Komory daňových poradců a GFŘ, aby v rámci tzv. Koordinačních výborů sjednotili pohled poradců a daňové správy na některá v praxi problematická ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty.

 

Společnost podle § 2716 a násl. občanského zákoníku z právního, účetního a daňového pohledu (Ing. Jiří Vychopeň)

V § 2716 až 2746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), je obsažena právní úprava společnosti, která vzniká, zaváže-li se smlouvou několik osob sdružit jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci. Touto právní úpravou společnosti byla s účinností od 1. 1. 2014 nahrazena předchozí obdobná právní úprava smlouvy o sdružení podle § 829 až 841 dřívějšího občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.), přičemž z přechodného ustanovení § 3028 NOZ vyplývá, že smlouvy o sdružení uzavřené před uvedeným datem podle předchozí právní úpravy zůstávají v původní podobě a bez nutnosti změny nadále platné, pokud mezi stranami nebylo sjednáno jina

Aktuálně