Přehled aktuálních novinek v právních předpisech

Datum vydání: 1. 8. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Přinášíme přehled nových právních předpisů a informací a sdělení vydaných Finanční správou ČR za červenec 2017. Změny se týkají jak oblasti DPH, tak daní z příjmů a zásadního rozsudku NSS ve věci zdaňování příjmů profesionálních sportovců.

Přehled aktualit připravujeme s Mgr. Ondřejem Drábem, daňovým poradcem.

 • Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.), zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (č. 593/1992 Sb.), zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) a daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Rozsáhlá novela stěžejních daňových zákonů.

Účinnost:       od 1. července 2017 (vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 170/2017)

 

 • Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese

Dotčené předpisy: zákon o spotřebních daních (č. 353/2003 Sb.)

Nová vyhláška k vracení daně z tzv. zelené nafty, která nahrazuje vyhlášku č. 38/2017 Sb.

Účinnost:       od 1. července 2017 (vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 176/2017)

 

 • Nález Ústavního soudu ze dne 3. května 2017 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 odst. 1 a odst. 2 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.

Dotčené předpisy: zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (č. 592/1992 Sb.)

Ústavní soud zamítl návrh Městského soudu v Praze na zrušení části zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Publikováno: 29. června 2017 (vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 185/2017)

 

 • Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Dotčené předpisy: zákon o účetnictví (č. 563/1991 Sb.), zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (č. 582/1991 Sb.), zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (č. 589/1992 Sb.), zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění (č. 592/1992 Sb.), zákon o veřejném zdravotním pojištění (č. 48/1997 Sb.), zákon o spotřebních daních (č. 353/2003 Sb.), zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.), zákon o auditorech (č. 93/2009 Sb.), zákon o důchodovém spoření (č. 426/2011 Sb.), zákon o nemocenském pojištění (č. 187/2006 Sb.), zákon o ukončení důchodového spoření (č. 376/2015 Sb.) a zákon o evidenci tržeb (č. 112/2016 Sb.)

Novela přináší zejména terminologickou úpravu sankčních ustanovení řady předpisů v souvislosti s přijetím nového zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích.

Účinnost:       od 1. července 2017

od 1. srpna 2017 (novelizace zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění)

(vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 183/2017)

 

 • Zákon, kterým se mění zákon o občanských průkazech a další související zákony

Dotčené předpisy: zákon o nemocenském pojištění (č. 187/2006 Sb.) a zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (č. 582/1991 Sb.)

Novela v návaznosti na úpravu zákona o občanských průkazech přináší možnost využívat při komunikaci s orgány sociálního zabezpečení zaručenou identitu ověřenou občanským průkazem se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem.

Účinnost:       od 1. července 2018 (vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 195/2017)

 

 • Zákon, kterým se mění zákon o státní sociální podpoře a další související zákony

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.) a zákon o veřejném zdravotním pojištění (č. 48/1997 Sb.)

Novela zákona o daních z příjmů zvyšuje slevu na vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společné domácnosti.

Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění rozšiřuje okruh osob, za které je plátcem pojistného stát, o osoby starší 26 let studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v České republice ve standardní době v prezenční formě studia, pokud nejsou zaměstnanci nebo osobami samostatně výdělečně činnými.

Účinnost:       od 1. ledna 2018 (vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 200/2017)

 

 • Zákon, kterým se mění zákon o důchodovém pojištění a další související zákony

Dotčené předpisy: zákon o důchodovém pojištění (č. 155/1995 Sb.) a zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (č. 582/1991 Sb.)

Novela mění výši důchodového věku.

Účinnost:       od 1. ledna 2018 (vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 203/2017)

 

 • Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Ostrovem Man a o pozastaveníjejího provádění

Dotčené předpisy: sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Ostrovem Man a o jejím prozatímním provádění (č. 51/2008 Sb.m.s.) a zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Sdělení informuje o tom, že vláda Ostrova Man vypověděla smlouvu o zdanění příjmů z úspor uzavřenou mezi Českou republikou a Ostrovem Man a platnost této smlouvy tak končí k 23. únoru 2018.

Účinnost:       k 23. únoru 2017 (vyšlo ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 37/2017)

 

 • Doplňující informace pro plátce příjmů ze závislé činnosti ke sdělení zveřejněnému dne 6. ledna 2016

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Finanční správa České republiky informuje o jí akceptovaných formách prokazování snížení zdravotní způsobilosti „ZTP/P“ poplatníka daně z příjmů pro účely uplatnění slev na dani.

Účinnost:       N/A (publikováno 15. června 2017) (vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

 • 6 mýtů o zdanění nabytí bytové jednotky v rodinném domě

Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.)

Výklad Finanční správy České republiky k některým otázkám daně z nabytí nemovitých věcí.

Účinnost:       N/A (publikováno 15. června 2017) (vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

 • Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH ve znění účinném od 1. 7. 2017 ve vybraných oblastech

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Informace Finanční správy České republiky k některým oblastem novelizace zákona o dani z přidané hodnoty účinné od 1. července 2017, jako jsou vyrovnání odpočtu daně, přenesení daňové povinnosti či vyplňování kontrolního hlášení.

Účinnost:       N/A (publikováno 16. června 2017) (vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

 • Informace k povinnosti placení záloh na daň z příjmů fyzických osob českých daňových rezidentů, vykonávajících zaměstnání na palubách lodí

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Další z řady informací Finanční správy České republiky věnovaných daňovému režimu lodníků působících na palubách lodí a člunů provozovaných ve vnitrozemské a mezinárodní dopravě mimo Českou republiku.

Účinnost:       N/A (publikováno 28. června 2017) (vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

 • Informace GFŘ – k institutu ručení podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění po novele zákona od 1. 7. 2017

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Finanční správa České republiky vydala aktualizaci informace k institutu ručení podle zákona o dani z přidané hodnoty reagující na novelizaci zákona účinnou od 1. července 2017.

Účinnost:       N/A (publikováno 11. července 2017) (vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

 • Upozornění na podvody v oblasti daně z přidané hodnoty – poskytování pracovní síly

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Generální finanční ředitelství přináší výklad k otázce rizik podvodu na dani z přidané hodnoty v případech přijímání zdanitelných plnění spočívajících v poskytování pracovní síly.

Účinnost:       N/A (publikováno 14. července 2017) (vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

 • Informace GFŘ k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb. ve znění Dodatku č. 3

Dotčené předpisy: zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.)

Finanční správa České republiky vydala aktualizaci informace k institutu nespolehlivého plátce reagující na novelizaci zákona o dani z přidané hodnoty účinnou od 1. července 2017.

Účinnost:       N/A (publikováno 14. července 2017) (vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

 • Informace k možnosti žádat o prominutí příslušenství daně z příjmů ze závislé činnosti vykonávané na palubách lodí a člunů provozovaných ve vnitrozemské a mezinárodní dopravě v Nizozemsku

Dotčené předpisy: daňový řád (č. 280/2009 Sb.)

Generální finanční ředitelství informuje o možnosti lodníků, kteří v České republice opožděně zdanili své příjmy z činnosti vykonávané na palubách lodí a člunů provozovaných ve vnitrozemské a mezinárodní dopravě v Nizozemí, o možnosti požádat o prominutí vzniklého příslušenství daně a o postupu správců daně při vyřizování těchto žádostí.

Účinnost:       N/A (publikováno 20. července 2017) (vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

 • Sdělení GFŘ k rozsudku NSS ve věci zdaňování příjmů profesionálních sportovců

Dotčené předpisy: zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)

Generální finanční ředitelství informuje o přizpůsobení právní praxe finanční správy rozhodnutí Nejvyššího správního soudu sp.zn. 6 Afs 278/2016 – 54 ze dne 13. července 2017 a o možnosti profesionálních sportovců, kteří ve svém daňovém přiznání uplatnili nižší procento výdajového paušálu, upravit jeho výši v dodatečném daňovém přiznání.

Účinnost:       N/A (publikováno 25. července 2017) (vyšlo na webových stránkách Finanční správy ČR)

 

PRÁVO EVROPSKÉ UNIE

 • Novela přílohy nařízení o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně

Dotčené předpisy: směrnice o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů (č. 92/83/ES) a nařízení o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně (č. 3199/93)

Nové znění novely přílohy k nařízení o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně nahrazující nařízení č. 2016/1867.

Účinnost:       od 1. srpna 2017 (vyšlo v Úředním věstníku EU č. L 162 pod č. 2017/1112)

 

 

 

 

Aktuálně