Odborné čtení na léto

Datum vydání: 31. 7. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Jaké jsou podmínky přípustnosti stížnosti podle § 261 daňového řádu? Jak správně poskytovat náhrady cestovních výdajů? Jaká je současná soudní praxe při rozhodnutí o neposkytnutí nenárokové dotace? Jak správně tvořit rezervy dle novely č. 170/2017 Sb.? Jste připraveni chránit osobní údaje dle GDPR?

Pro předplatitele zveřejňujeme v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY tyto příspěvky:

Podmínky přípustnosti stížnosti podle § 261 daňového řádu (Mgr. Zuzana Marethová)
Článek si klade za cíl provést základní rozbor daného právního institutu – stížnosti, a to zejména se zaměřením na zodpovězení otázky, za jakých podmínek dojde k úspěšnému uplatnění stížnosti, tj. za jakých podmínek jde o stížnost přípustnou. Závěry tohoto článku se opírají jak o znění účinné právní úpravy a rozhodovací praxi Nejvyššího správního soudu týkající se dané problematiky, tak částečně i o zkušenosti jeho autorky získané několikaletým působením ve Finanční správě.

Náhrady cestovních výdajů musí být proplaceny (JUDr. Marie Salačová)
Novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), s účinností od 1. 1. 2012 poměrně výrazně zkomplikovala aplikaci poskytování náhrad cestovních výdajů, především ze strany zaměstnavatele. Konkrétně se jedná o to, že Ministerstvo práce a sociálních věcí k uvedenému datu vypustilo z platného zákonného textu do konce roku 2011 (z § 27 zákoníku práce) definici neplatného právního úkonu. Tato definice zněla tak, že neplatným právním úkonem se rozumí úkon, kterým se zaměstnanec předem vzdává svých práv. Slovo „předem“ bylo přitom velmi důležité, protože když bylo toto „převedeno“ na poskytování náhrad cestovních výdajů, prakticky to znamenalo, že zaměstnanci se nemohli vzdávat cestovních náhrad z pracovních cest předem, tj. před pracovní cestou, ale nic nebránilo tomu, aby se zaměstnanci vzdávali cestovních náhrad z pracovních cest potom, tj. po návratu z pracovní cesty.

Povinnost poskytovatele dotace vydat rozhodnutí o neposkytnutí nenárokové dotace dle aktuální soudní rozhodovací činnosti (JUDr. Lukáš Sadecký)
V následujícím příspěvku se podíváme na aktuální soudní rozhodovací činnost v oblasti dotací, budeme se věnovat zásahům do právní sféry žadatele v případě negativního rozhodnutí o poskytnutí dotace a případnému soudnímu přezkumu negativních dotačních rozhodnutí. Na konec se podíváme i na to, zda je povinnost vydávat rozhodnutí o poskytnutí dotace i v případě, kdy žádosti nebylo vyhověno.

Tvorba daňových rezerv v roce 2017 (Ing. Ivan Macháček)
V následujícím příspěvku se zaměříme na tvorbu a čerpání jednotlivých druhů zákonných rezerv v roce 2017, přičemž vycházíme již ze znění novely zákona o daních z příjmů a zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů – zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní. Podíváme se na obecné zásady pro tvorbu a čerpání rezerv a dále na zásady týkající se tvorby a čerpání rezerv na opravy hmotného majetku, při jejichž dodržení se stávají rezervy daňově uznatelnými výdaji poplatníka. Problematiku tvorby rezerv si ukážeme na konkrétních situacích pomocí názorných příkladů z praxe.

Kodexy chování podle Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (JUDr. Eva Janečková)
V současné době je oblast ochrany osobních údajů upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon byl vytvořen na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. V průběhu času se začalo ukazovat, že tato směrnice již zastarává a neupravuje některé důležité oblasti, v nichž dochází k rozsáhlému zpracování osobních údajů. Dne 27. 4. 2016 proto schválil Evropský parlament konečnou podobu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“, kterému je věnován tento příspěvek.

 

V polovině srpna naleznete tyto a další články v tištěném časopise Daně a právo v praxi č. 7-8/2017.

Aktuálně