Co se děje ve světě neziskovek?

Datum vydání: 8. 8. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Jaké je právní postavení dobrovolného svazku obcí? Jak se připravit na povinnosti uvedené v GDPR ovlivňující bezpečnost osobních údajů? Víte, jak vypočítat zálohový koeficient u odpočtu daně u neziskových subjektů?

V sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY naleznete v oblasti neziskový sektor nové články časopisu Účetnictví neziskového sektoru číslo 7-8/2017.

Z nabídky vybíráme a další naleznete v kategorii NEZISKOVÝ SEKTOR:

Právní postavení dobrovolného svazku obcí (JUDr. Václav Dobrozemský)

Některé činnosti, které má obec zajišťovat, mohou být pro obec samotnou neefektivní, nákladné či přímo nerealizovatelné. Za tímto účelem umožňuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon obcích“), sdružování obcí a jejich kooperací v určitých činnostech. Zákon o obcích upravuje několik forem spolupráce obcí. Výslovně však vylučuje, aby se na spolupráci obcí užila ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obč. zák.“), o spolku a o smlouvě o společnosti. Jednu z forem spolupráce představuje dobrovolný svazek obcí. Zákon v tomto případě vytváří specifický typ právnické osoby veřejného práva.


Odpočet daně u neziskových subjektů – Výpočet zálohového koeficientu – konkrétní příklad (Ing. Zdeněk Morávek)
Neziskoví plátci DPH v praxi často tápou, jak správně rozklíčovat uskutečněná zdanitelná plnění za účelem stanovení správného nároku na odpočet daně. Je všeobecně známou skutečností, že systém DPH a pravidla stanovená zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), nejsou vůči této skupině plátců příliš vstřícná, a aplikovat tato pravidla správně nebývá zrovna jednoduchou záležitostí. Cílem tohoto příspěvku tak bude na konkrétním případě konkrétního plátce, jedná se o ústav v souladu s § 402 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vysvětlit postup, který je nutný při uplatňování nároku na odpočet daně aplikovat.


Rozhodčí komise spolku (JUDr. Václav Dobrozemský)
Spolky jsou součástí každodenního života již od poloviny 19. století. Každé spolčování lidí s sebou nese riziko vnitřních sporů. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obč. zák.“), zakotvuje možnost, aby spolky v rámci své organizační struktury zřídily speciální orgán „soudního“ typu, a sice rozhodčí komisi.


Změny v zabezpečení osobních údajů v GDPR (JUDr. Eva Janečková)
V současné době je stále ještě oblast ochrany osobních údajů upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).
Nová právní úprava ochrany osobních údajů obsažená v nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR), které nabude účinnosti 25. května 2018, dosavadní úpravu popsanou výše obsahuje také, ale značným způsobem ji rozšiřuje.


Další povinnosti uvedené v GDPR ovlivňující bezpečnost osobních údajů (JUDr. Eva Janečková)
Mezi základní zásady stanovené Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), patří i zásada integrity a důvěrnosti, která se vztahuje na zabezpečení osobních údajů. Nejrůznější prvky a povinnosti přispívající k zabezpečení osobních údajů při zpracování se proto objevují nejen ve 2. oddílu, ale nacházejí se průběžně v celém obecném nařízení.


Zdravotní pojištění pro začínající (Ing. Antonín Daněk)
Protože permanentním kontaktem s praxí mnohdy zjišťuji i základní nedostatky specialistů zabývajících se mzdovou problematikou a vzhledem k tomu, že stále mnoho lidí se zpracováním mezd začíná, zpracoval jsem komplexní pohled na nejdůležitější povinnosti zaměstnavatele v právních podmínkách roku 2017. Jak tedy mají zaměstnavatelé (mzdové účetní, personalisté, ekonomové aj.) postupovat při placení pojistného na zdravotní pojištění a při plnění souvisejících zákonných povinností?

Aktuálně