Odborné čtení pro účetní

Datum vydání: 28. 8. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Pro předplatitele jsme zveřejnili další články z oblasti účetnictví, které naleznete také v časopise Účetnictví v praxi č. 7-8/2017. Nová témata se týkají mimo jiné zdanění licenčních poplatků, registrace DPH, koupě, prodeje a pachtu pozemku a likvidace obchodních společností z pohledu účetnictví.

V sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY naleznete nově zařazené články z oblasti účetnictví:


Zdanění licenčních poplatků vyplácených tuzemskými právnickými osobami (Ing. Lenka Froschová)
Účetní jednotka – právnická osoba – se při svém fungování může dostat do situace, kdy v rámci svých obchodních aktivit bude povinna provést platbu do zahraničí, která svým charakterem představuje licenční poplatek. V tomto případě je nutné věnovat zvýšenou pozornost daňovému posouzení dané situace. Následující článek poskytuje průvodce základními kroky vedoucí ke korektní aplikaci správného režimu zdanění, respektive osvobození, a to v souladu s platnou legislativní úpravou. Jelikož se příspěvek zaměřuje na transakce probíhající mezi subjekty z odlišných států, kdy plátce licenčního poplatku a jeho příjemce jsou daňovými rezidenty v různých zemích (přičemž plátcem budeme pro účely tohoto článku uvažovat obchodní korporaci se sídlem v České republice), je nutné vzít v úvahu skutečnost, že obecná národní pravidla zdanění mohou být modifikována příslušnou smlouvou o zamezení dvojího zdanění  (dále jen „SZDZ“), tedy v případě, že má Česká republika takovou smlouvu s příslušným státem uzavřenou. Tato úprava má pak před úpravou lokální přednost a na daný vztah musí být primárně použito předmětné nadnárodní ustanovení.

Registrace a její zrušení v zákoně o DPH (Ing. Petr Vondraš)
Každá osoba povinná k dani se může stát plátcem daně z přidané hodnoty (DPH) buď dobrovolně, anebo ze zákona. V řadě případů se ale ze zákona nestává plnohodnotným plátcem DPH, ale jen tzv. identifikovanou osobou. Co je oním zákonným důvodem vzniku plátcovství? Kdy se podnikatel stane jen identifikovanou osobou? Na co má jako čerstvý plátce DPH nárok? A naopak, jaké jsou povinnosti plátce DPH při zrušení registrace? Nejen na tyto otázky vám odpoví následující příspěvek.

Koupě, prodej a pacht pozemku (Ing. Ivan Macháček)
V článku se budeme zabývat vymezením pozemku v novém občanském zákoníku a v účetních a daňových předpisech a zaměříme se na daňové řešení koupě pozemku bez anebo s realizovanou stavbou a na daňové řešení prodeje pozemku bez anebo s realizovanou stavbou. V závěru se zmíníme o právním a daňovém řešení pachtu pozemku.

Závazné posouzení a jeho praktické využití v oblasti DPH (Mgr. Ing. Alena Dugová)
Závazné posouzení umožnuje plátci DPH ve vymezeném okruhu nejasných oblastí získat závazné potvrzení ohledně uplatnění DPH od Finanční správy. Účelem závazného posouzení je odstranění pochybností vyplývajících ze složitosti, nepřehledností a rozdílného výkladu některých ustanovení daňových zákonů, a tedy zvýšení právní jistoty pro daňové subjekty. Hlavním nedostatkem současné úpravy závazného posouzení je fakt, že o závazné posouzení lze požádat pouze pro velmi omezený okruh otázek, přičemž v oblasti DPH jde pouze o 2 oblasti.

Likvidace obchodních společností z pohledu účetnictví (Ing. Pavlína Orlová)
K ukončení činnosti obchodních společností dochází z různých příčin a důvodů. K těm radostným může patřit například prodej části podniku či odchod společníků do důchodu, k těm méně příjemným neřešitelné spory mezi společníky či podnikatelský neúspěch. Obchodní společnost zaniká okamžikem výmazu z obchodního rejstříku, kterému předchází její zrušení s likvidací či bez likvidace. V případě zrušení bez likvidace přechází jmění obchodní společnosti na právního nástupce, zatímco při zrušení s likvidací se společnost zrušuje bez právního nástupce.

Problémy z praxe – Průvodce Koordinačními výbory – 8. část (Ing. Martin Děrgel)
Po čase opět pokračujeme v systematickém probírání všech tzv. Koordinačních výborů (dále jen „KooV“). Připomeňme, že KooV jsou uznávaná odborná jednání na aktuální daňové problémy předestřené daňovými poradci, k nimž se vyjadřují zástupci finanční správy – dnes se jedná vesměs o pracovníky Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFŘ“). Z praktického hlediska jsou hlavní předností KooV dvě věci: a) závěry potvrzené Finanční správou České republiky (ČR) lze považovat za bezpečné daňové řešení, které zřejmě řadoví pracovníci finančních úřadů nezpochybní (tzv. správní praxe), b) odborné názory jsou věcně odůvodněné, takže nabízejí argumentační oporu pro řešení obdobných sporů a je vidět i logika uvažování správců daně. KooV jsou zveřejňovány na webových stránkách http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/prispevky-kv-kdp.

Naše poradna – Registrace k DPH při prodeji nemovitostí, obrat a vazba na daňové přiznání FO – Ing. Martin Děrgel

Aktuálně