Informace GFŘ k uplatňování DPH u společníků společnosti od 1. 7. 2017

Datum vydání: 31. 8. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Cílem Informace je seznámení se změnami při uplatňování DPH společníky společnosti, ke kterým dochází v souvislosti s přijetím zákona č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní.

Součástí zákona o DPH ve znění účinném do 30. 6. 2017 jsou ustanovení, jejichž předmětem je specifická úprava registrace, postupů při správě daně z přidané hodnoty a uplatňování DPH u společnosti. Původní právní úprava vycházela z teze, že mezi společníky společnosti v zásadě nedochází k uskutečňování zdanitelných plnění dodání zboží nebo poskytnutí služeb. Své povinnosti na DPH, vzniklé z titulu jejich členství ve společnosti, plnili společníci prostřednictvím určeného společníka.

Vzhledem ke specifické právní úpravě byli povinni k registraci k DPH i společníci – osoby povinné k dani, které samy nepřesáhly zákonem stanovený obrat, ani nenaplnily jiná kritéria pro povinnou registraci k DPH. Zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní, byla zvláštní pravidla obsažená v zákonu o DPH a týkající se uplatňování DPH u společnosti s účinností od 1. 7. 2017 zrušena. Podle nové právní úpravy bude každý společník společnosti postupovat individuálně sám za sebe podle obecných ustanovení zákona o DPH.

Vzhledem k podstatným dopadům změn při uplatňování DPH mohou společníci společností, kteří do 30. 6. 2017 postupovali podle původní právní úpravy, podle přechodných ustanovení novely (bod 2) využít přechodné období a postupovat při uplatňování DPH podle ustanovení upravujících společnost dle původní právní úpravy. Tento režim mohou společníci uplatňovat nejdéle do 31. 12. 2018. Cílem tohoto opatření je ponechat společníkům dostatečně dlouhou dobu na to, aby se mohli připravit na nové podmínky s tím, že během přechodného období se mohou rozhodnout, že např. činnost vykonávanou na základě společenské smlouvy ukončí a zvolí si jinou formu spolupráce nebo začnou postupovat podle nové právní úpravy. V okamžiku, kdy tak společníci učiní, nebude již možný návrat k původní právní úpravě. Při přechodu na nový způsob uplatňování DPH musí určený společník vůči správci daně splnit oznamovací povinnost, vyjma přechodu k 1. 7. 2017 a 1. 1. 2019.

Celé znění Informace GFŘ naleznete zde >>

(Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2017. © www.shutterstock.com)

Aktuálně