Nové články k možnosti využití účetního zisku s. r. o. nebo díla dle občanského zákoníku

Datum vydání: 16. 10. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Víte, jak efektivně využít účetního zisku spol. s r. o.? Znáte právní úpravu vymezení díla, způsobu provádění díla, vlastnického práva k předmětu díla nebo ceny díla dle občanského zákoníku? S občanským zákoníkem také souvisí téma zasilatelství a zasilatelské smlouvy, kterému se podrobně věnujeme.

V sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY naleznou naši předplatitelé nové články včetně aktuální judikatury z pera JUDr. Ondřeje Lichnovského, které budou zveřejněny také v časopise Daně a právo v praxi.

Možnosti využití účetního zisku společnosti s ručením omezeným (Ing. Martin Děrgel)

Zisk, respektive snaha o jeho dosažení a maximalizaci, je základním rozlišovacím znakem podnikání. Vzato zcela obecně, zisk nezjistíme z jednoho údaje, ale je třeba jej vypočíst jako rozdíl nejméně dvou položek: příjmů a výdajů. Přičemž konkrétní obsah pojmů „příjem“ a „výdaj“ záleží na tom, o jaký zisk (případně ztrátu) nám jde. V podnikatelské praxi se nejčastěji pracuje s třemi typy „zisků“ – ekonomický, účetní a daňový – a to v mnoha dílčích variantách. Nás bude zajímat jen „účetní zisk“ alias kladný výsledek hospodaření za ukončené účetní období – a to speciálně ve společnosti s ručením omezeným (dále jen „s. r. o.“). Jeho odhalení zajisté potěší každou firmu, zvláště pokud je relativně vyšší. Následně přicházejí vesměs příjemné starosti, jak s účetním ziskem naložit.

Dílo dle občanského zákoníku (Ing. Libor Novotný)

Následující příspěvek se věnuje podrobněji aspektům týkajícím se díla dle nového občanského zákoníku, zmíněna je ale i úprava ve starém občanském zákoníku a vybraná ustanovení obchodního zákoníku. Výklad se zabývá mimo jiné právní úpravou a vymezením díla, způsobem provádění díla, vlastnickým právem k předmětu díla i cenou díla. Část příspěvku je věnována také situaci, kdy bylo dílo zadáno podle rozpočtu. Příspěvek dále také specifikuje práva a povinnosti objednatele a zhotovitele díla v situaci, kdy se objeví vady na díle. Část výkladu je pak zaměřena i na hlediska týkající se stavby jako předmětu díla.

K zasílatelství (prof. JUDr. Karel Marek, CSc., Bc. Gabriela Stehnová)

Zasílatelskou smlouvou se zasílatel zavazuje příkazci obstarat mu vlastním jménem a na jeho účet přepravu zásilky z určitého místa do jiného určitého místa, případně i obstarat nebo provést úkony s přepravou související, a příkazce se zavazuje zaplatit zasílateli odměnu. Je-li ujednáno, že zasílatel obstará pro příkazce od příjemce zásilky přijetí peněžních prostředků nebo že uskuteční jiný inkasní úkon dříve, než příjemci vydá zásilku nebo doklad umožňující se zásilkou nakládat, použijí se přiměřeně i ustanovení o dokumentárním inkasu. V následujícím příspěvku se opět zaměříme na právní úpravu smluv, které jsou v novém občanském zákoníku v rámci ustanovení nadepsaných Závazky ze smluv příkazního typu.

Poznámka redakce: Pro přístup ke článkům je třeba se přihlásit ke svému účtu.

Aktuálně