Články časopisu Účetnictví neziskového sektoru

Datum vydání: 10. 10. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Výklady problematiky daní a účetnictví v neziskovém sektoru se tentokrát věnují změnám v zákoně o zaměstnanosti, postupu k odstranění pochybností v daňovém řádu, právnímu postavení pobočného spolku nebo nové právní úpravě dle GDPR.

V sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY naleznete v oblasti neziskový sektor nové články časopisu Účetnictví neziskového sektoru číslo 9/2017.

Články jsou dostupné pro naše předplatitele s licencí expert či unes po přihlášení.

Postup k odstranění pochybností v daňovém řádu (Ing. Zdeněk Morávek)
Postup k odstranění pochybností (dále také „POP“) představuje jeden z postupů správce daně, jejž má v rámci daňového řízení k dispozici za účelem správného a úplného zjištění a stanovení daňové povinnosti. Jeho úprava je obsažena v § 89 a 90 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“), ale do jeho aplikace samozřejmě zasahuje i celá řada dalších ustanovení. Protože se jedná o institut, se kterým se v praxi stále častěji setkávají i veřejně prospěšní poplatníci, cílem tohoto příspěvku je bližší vysvětlení pravidel, práv a povinností souvisejících s tímto postupem.

Změna v zákoně o zaměstnanosti a zdravotní pojištění
Dohoda o provedení práce jako překážka evidence na úřadě práce (Ing. Antonín Daněk)
Uchazeči o zaměstnání, evidovaní na úřadě práce, patří ve zdravotním pojištění mezi osoby, za které je plátcem pojistného stát. Od počátku fungování systému veřejného zdravotního pojištění nepřicházelo v úvahu, aby mohly tyto osoby současně vykonávat výdělečnou činnost.
Vpravdě průlomovou změnu však v této souvislosti přinesl ve sféře placení pojistného na zdravotní pojištění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 435/2004 Sb.“).

Právní postavení pobočného spolku (JUDr. Václav Dobrozemský)
Právní úprava spolkového práva v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obč. zák.“), upravuje specifický typ právnické osoby, a sice pobočný spolek. Jedná se o organizační jednotku spolku, kterou spolek může založit, s vlastní (byť omezenou) právní osobností. Dřívější právní úprava (do 31. 12. 2013) tyto subjekty označovala jako organizační jednotky občanských sdružení.

Souhlas se zpracováním osobních údajů podle nové právní úpravy (GDPR) (JUDr. Eva Janečková)
V současné době je stále ještě oblast ochrany osobních údajů upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).
Stále více je však zohledňována nová právní úprava ochrany osobních údajů, obsažená v nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR), které nabude účinnosti 25. května 2018.

Výpovědní doba a zdravotní pojištění (Ing. Antonín Daněk)
Běh výpovědní doby má ve zdravotním pojištění u zaměstnance vliv na řešení zdravotního pojištění v tom smyslu, že ještě po dobu této výpovědní doby (tedy po dobu trvání zaměstnání) má osoba jako zaměstnanec řešené zdravotní pojištění. Ovšem od kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém zaměstnání skončilo, se pojištěnec již sám musí zajímat o to, aby mu ve zdravotním pojištění nevznikl problém.

Novela zákona o zaměstnanosti, zákoníku práce a zákona o inspekci práce (Michal Jakoubek, Šafra & partneři s. r. o.)
Dne 14. 7. 2017 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon pod č. 206/2017 (dále jen „novela“), kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (dále jen „zákon o zaměstnanosti“), zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o inspekci práce“), a další právní předpisy. Novela vnáší podstatné změny do oblasti zprostředkování zaměstnání, výdělečné pracovní činnosti uchazečů o zaměstnání a jejich dočasné pracovní neschopnosti, náhradního plnění a zavádí také nové přestupky. Převážná část ustanovení novely nabyla účinnosti dne 29. 7. 2017. Výjimku tvoří ustanovení týkající se pracovní neschopnosti uchazečů o zaměstnání a náhradního plnění, která nabývají účinnosti prvním dnem kalendářního čtvrtletí následujícího po vyhlášení novely, tj. dne 1. 10. 2017. Tento článek se tedy bude zabývat nejdůležitějšími změnami, jež tato novela přináší.

Nová úprava správního trestání účinná od 1. 7. 2017 (Mgr. Veronika Šaurová)
Dne 1. 7. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „PřesZ 2016“), který vnáší podstatné změny do správního práva trestního. Zrušil dosavadní zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, a na rozdíl od něj již neobsahuje skutkové podstaty přestupků, které se tímto přesunuly do rovněž nově účinného zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, nebo zůstávají upraveny ve zvláštních zákonech. PřesZ 2016 přináší novou úpravu správního trestání z hmotněprávního i procesního hlediska a jeho východiskem je zejména snaha sjednotit regulaci přestupků s poměrně nepřehlednou úpravou správních deliktů právnických osob a podnikajících fyzických osob, které budou nyní systematicky zařazeny pod přestupky.

Otázky a odpovědi
1) Evidence tržeb (EET)
2) Srážky – insolvence
3) Srážky z platu při prohlášení konkurzu na majetek
4) Daň z příjmů – pořádání akcí v jídelně školy
5) Nástup po rodičovské dovolené
6) Účtování OFFICE 365 OLP
7) Hlasování v SVJ
8) Nadace – zaměstnanec
9) Neplacené volno
10) Výplatní pásky zaslané e-mailem
11) Dohoda o provedení práce po novele zákona o zaměstnanosti
12) Dovolená na zotavenou
13) Dar neziskové organizaci
14) Přepočtený počet zaměstnanců v chráněné dílně
15) Přenesená daňová povinnost

 

Články včetně dotazů a odpovědí naleznete v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Aktuálně