Články časopisu Účetnictví neziskového sektoru č. 10/2017

Datum vydání: 7. 11. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Zaměřili jsme se na časté chyby v účetnictví územních samosprávných celků při operacích s nemovitým majetkem, na členské příspěvky nutné pro financování spolků a v neposlední řadě na problémy ve zdaňování závislé činnosti. Nevynecháváme ani aktuální téma ochrany osobních údajů a směrnice GDPR.

V sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY naleznete v oblasti neziskový sektor nové články časopisu Účetnictví neziskového sektoru číslo 10/2017.

Vybrané problémy v účetnictví ÚSC při operacích s nemovitým majetkem (Ing. Zdeněk Nejezchleb, Ing. Ivana Schneiderová)
V rámci tohoto příspěvku bychom se chtěli zaměřit na vybrané operace s nemovitým majetkem, které podle našich poznatků představují v současnosti zdroj významných nesprávností v účetnictví (a také při zdaňování) územních samosprávných celků.

Členské příspěvky ve spolku (JUDr. Václav Dobrozemský)
Realizaci činnosti, kterou hodlá spolek vykonávat, si nelze představit bez zajištění finančních prostředků. Častým zdrojem financování činnosti spolku jsou právě členské příspěvky, o kterých pojednává následující text.

Vybrané problémy ve zdanění závislé činnosti (Ing. Zdeněk Morávek)
I u neziskových subjektů se objevují v případě zdanění příjmů ze závislé činnosti některé nejasnosti a problémy. Na některé z těchto problémů bychom chtěli v následujícím příspěvku upozornit a na příkladech naznačit jejich vhodné řešení.

Informační povinnost podle GDPR (JUDr. Eva Janečková)
Informační povinnost v rozsahu podle § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), je jednou ze základních povinností správce osobních údajů a je podstatnou podmínkou efektivní ochrany osobních údajů zejména proto, že na základě uvedených informací se subjekt údajů může sám na ochraně svých osobních údajů aktivně podílet, tj. svobodně se rozhodnout, zda za daných podmínek své osobní údaje poskytne, nebo se domáhat nápravy, nejsou-li jeho osobní údaje zpracovávány v souladu s právní úpravou.

Souběhy ve zdravotním pojištění (Ing. Antonín Daněk)
Registrace pojištěnce ve více kategoriích současně není ve zdravotním pojištění žádnou zvláštností. V následujícím textu se zabývám analýzou situací, vznikajících v souvislosti se zaměstnáním, samostatnou výdělečnou činností nebo registrací v kategorii osob, za které platí pojistné stát, včetně kombinace různých variant v právních podmínkách platných v roce 2017, eventuálně po 1. 1. 2018. Z hlediska placení pojistného na zdravotní pojištění a plnění ostatních zákonných povinností ve zdravotním pojištění si musí jak plátci pojistného (zaměstnavatelé, OSVČ, osoby bez zdanitelných příjmů), tak pojištěnci uvědomit, že z každého druhu evidence u zdravotní pojišťovny vyplývají určité povinnosti, které musí dotyčný subjekt splnit, aby se vyhnul případnému sankčnímu postihu.

Otázky a odpovědi
1) Uveřejňování smluv
2) Technické zhodnocení a jeho účtování

Novela zákona o pohřebnictví (JUDr. Petra Berrová)
Dne 1. září letošního roku nabyl účinnosti zákon č. 193/2017 Sb., který podstatným způsobem mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „novela zákona o pohřebnictví“). Před přijetím zákona č. 256/2001 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2002, byla oblast pohřebnictví upravena pouze vyhláškou č. 19/1988 Sb., ze dne 9. listopadu 1987, o postupu při úmrtí a o pohřebnictví, která se postupem času stala zcela nevyhovující.


Aktuálně