Zajišťovací příkaz – mimořádný prostředek nebo standardní nástroj při výběru daní? (tisková zpráva KDP)

Datum vydání: 30. 10. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Komora daňových poradců ČR uspořádala seminář, jehož cílem je diskuse nad charakterem zajišťovacích příkazů a způsobem aplikace Finanční správou, ale i úvahy nad případnou legislativní úpravou. Semináře se zúčastnili vrcholoví představitelé MF ČR, Finanční správy ČR, NSS a podnikatelských svazů.

Brno, 30. října 2017 – Problematika využívání institutu zajišťovacího příkazu je dlouhodobě diskutována na úrovni Komory daňových poradců ČR a státní správy. Od počátku Komora upozorňuje na to, že rozsáhlé používání zajišťovacích příkazů je problematické a ochrana daňových subjektů proti chybným zajišťovacím příkazům je nedostatečná.

Proto je nutné proces vydávání a kontroly zajišťovacích příkazů upravit tak, aby nedocházelo k ohrožení samotné existence daňových subjektů v případech, kdy se následně ukáže, že daň bylo možné zajistit jiným vhodnějším způsobem.

Petra Pospíšilová, prezidentka Komory daňových poradců ČR, dodává: „Komora usiluje o efektivní soudní kontrolu zajišťovacích příkazů. Pro svou mimořádnost a za určitých podmínek i likvidační charakter je vhodné, aby se našel způsob, jak celé odvolací řízení zkrátit včetně posílení úlohy soudů a upřednostnění projednání žaloby proti zajišťovacímu příkazu.

Komora potvrzuje, že zajišťovací příkaz je prostředek ochrany daňových příjmů státu, který by měl být použit v mimořádných situacích. Daňový poradce Tomáš Hajdušek uvedl s odkazem na rozsudek Nejvyššího správního soudu, že: “účelem zajišťovacího příkazu není ihned získat současný majetek daňového subjektu a tím ukončit jeho ekonomickou činnost, ale zajistit, aby aktiva předtím, než poslouží k uspokojení daňového dluhu, nezmizela.

Komora daňových poradců ČR navrhuje změnu správní praxe při realizaci zajišťovacích příkazů. Zájmem Komory je užívání zajišťovacích příkazů výhradně jako instrumentu ultima ratio, tedy jako mimořádného nástroje pro zabránění daňovým únikům, nikoli jako standardní nástroj při správě daní. Stejně tak by měl být umožněn rychlý soudní přezkum s cílem zkrátit dosavadní délku soudního řízení, které často probíhá mnoho let.

Tomáš Hajdušek za Komoru daňových poradců zmínil i návrh na změnu právní úpravy, mj. například povinné zastupování při vydání zajišťovacího příkazu právním zástupcem ex offo, zvážení zrušení odvolacího řízení za účelem rychlejšího přístupu k soudu nebo možnost vydání předběžného opatření před podáním žaloby.

Alena Schillerová v závěru diskuze potvrdila, že v co nejkratší lhůtě svolá expertní skupinu, která se bude zabývat návrhy na úpravu legislativy včetně návrhů, které za Komoru zazněly dnes na Kulatém stolu.

V souvislosti se zajišťovacími příkazy se na Komoru daňových poradců ČR obrátila i veřejná ochránkyně práv se žádostí o spolupráci při šetření možného plošného zneužívání zajišťovacích příkazů finanční správou. Jedním z výstupů osobního setkání zástupců Komory s veřejnou ochránkyní práv byla tisková zpráva s výzvou k zaslání podnětů, týkající se možného zneužití institutu zajišťovacích příkazů.

Na seminář týkající se této problematiky, pořádaný Komorou daňových poradců ČR na půdě Nejvyššího správního soudu dne 30. října 2017, přijali pozvání zástupci ze státní sféry – Martin Janeček, generální ředitel GFŘ, Alena Schillerová, náměstkyně ministra financí pro daně a cla, Tomáš Rozehnal, ředitel OFŘ a dále Petra Pospíšilová, prezidentka KDP ČR, Tomáš Hajdušek, vedoucí Sekce správa daní a poplatků KDP ČR, Josef Baxa, předseda NSS a Karel Havlíček, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

 

Ing. Petra Pospíšilová
prezidentka KDP ČR

T: +420 731 423 975
E: prezident@kdpcr.cz

Kontaktní osoba kanceláře Komory
Ing. Kateřina Foretová
manažer PR

T: +420 605 205 705
E: foretova@kdpcr.cz

Komora daňových poradců ČR
Kozí ulice č. 4

602 00 Brno
H: www.kdpcr.cz

Aktuálně