Sdělení k možnosti aplikace ustanovení § 28 odst. 7 zákona o daních z příjmů při cesi nájemní smlouvy

Datum vydání: 7. 11. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Generální finanční ředitelství pro zvýšení informovanosti a právní jistoty poplatníků daně z příjmů vydává sdělení k možnosti aplikace ustanovení § 28 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, při cesi nájemní smlouvy.

Postoupení (cese) smlouvy je obecně upraveno v ustanovení § 1895 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Podle § 1895 odst. 1 občanského zákoníku platí, že „nevylučuje-li to povaha smlouvy, může kterákoli strana převést jako postupitel svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo z její části třetí osobě, pokud s tím postoupená strana souhlasí a pokud nebylo dosud splněno.“.

Postoupením smlouvy na třetí osobu tato třetí osoba vstoupí v rozsahu postoupení smlouvy do práv a povinností jedné ze stran smlouvy, a ta strana, která smlouvu postupuje, smluvní stranou být přestane.

V případě cese nájemní smlouvy tak postupitel (původní nájemce) v rozsahu postoupení smlouvy přestává být smluvní stranou, tzn. postupník (nový nájemce) nastupuje do pozice původního nájemce.

Ustanovení § 28 odst. 7 bylo do ZDP zavedeno zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní, který nabyl účinnosti dne 1. 7. 2017.

Dle § 28 odst. 7 ZDP platí, že „u poplatníka, který není nájemcem ani uživatelem a kterému byl přenechán k užívání hmotný majetek, se u technického zhodnocení na tomto hmotném majetku postupuje obdobně jako u technického zhodnocení hrazeného nájemcem. Při ukončení takového užívání nebo zrušení souhlasu s odpisováním se postupuje obdobně jako při ukončení nájmu nebo zrušení souhlasu odpisovatele hmotného majetku s odpisováním nájemcem. Pro účely tohoto ustanovení je poplatník, kterému byl přenechán k užívání hmotný majetek, v postavení nájemce a poplatník, který přenechal k užívání tento majetek, v postavení odpisovatele hmotného majetku.“.

S ohledem na skutečnost, že při cesi nájemní smlouvy zůstává zachován poměr vlastníka hmotného majetku a nájemce (došlo sice ke změně v osobě nájemce, nájemní poměr však trvá i nadále), při postoupení nájemní smlouvy nelze využít ustanovení § 28 odst. 7 ZDP, které upravuje pouze právní režim mezi vlastníkem hmotného majetku a osobou, která není nájemcem ani uživatelem.

(Finanční správa ČR, www.financnisprava.cz, 2017. © thinkstockphotos.com)

Aktuálně