Nové články z oblasti daní na portále DAUC.cz

Datum vydání: 14. 11. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

V sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY naleznete komentář k vybraným problémům kontrolního hlášení, k registrační povinnosti daňových subjektů a mimo jiné k příjmům fyzických osob nepodléhajících odvodu pojistného ve zdravotním pojištění. Neopomínáme ani na komentář k aktuální judikatuře.

Na portálu DAUC.cz zveřejňujeme pro naše předplatitele s předstihem nové odborné články, které následně naleznete v čísle 11/2017 časopisu Daně a právo v praxi.

Vybrané problémy institutu kontrolního hlášení (Mgr. Michal Liška, Mgr. Petra Snopková)

Institut kontrolního hlášení byl zaveden do českého právního řádu novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), a to zákonem č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Ustanovení vztahující se k problematice kontrolního hlášení nalezneme v § 101c až § 101i ZDPH. Plátci daně ve smyslu ZDPH mají s účinností od 1. 1. 2016 povinnost poskytovat správci daně údaje z daňových dokladů, které již byli povinni evidovat i před zavedení kontrolního hlášení. Tyto údaje tedy vykazují v kontrolním hlášení na základě vystavených a přijatých daňových dokladů (včetně zjednodušených daňových dokladů) a dalších dokladů o dodání zboží nebo poskytnutí služeb.

Registrační povinnosti daňových subjektů (Ing. Jiří Vychopeň)

Od roku 2013 upravuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, pouze proces registrace k daním (registrační řízení) a jen obecně stanoví vznik registrační povinnosti, zatímco podmínky, za kterých jsou daňové subjekty (poplatníci nebo plátci) povinni se registrovat k jednotlivým daním, jakož i podmínky pro zrušení registrace, upravují příslušné hmotněprávní daňové zákony.

Příjmy fyzické osoby nepodléhající odvodu pojistného ve zdravotním pojištění (Ing. Antonín Daněk)

Pokud se pojištěnec (což může být mimo jiné i osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt) rozhodne podnikat jako osoba samostatně výdělečně činná, platí pro ni ve zdravotním pojištění mnohé povinnosti, které musí respektovat. V opačném případě se vystavuje nebezpečí, že zdravotní pojišťovna bude po nezodpovědném podnikateli uplatňovat dlužné pojistné (zálohy na pojistné) včetně penále, případně může provinilci uložit pokutu za porušení některých ustanovení zákona. Z hlediska placení pojistného je zapotřebí vycházet ze skutečnosti, že OSVČ – jako jediná ze skupin plátců – hradí pojistné formou záloh a (případného) doplatku pojistného.

Aktuální judikatura (JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský)

Územní pracoviště finančních úřadů
Podvod na DPH - daňová ztráta
Neprokázání přijetí plnění a podvod na DPH
Nevyhovění výzvě k podání dodatečného tvrzení
Podvody na DPH - zajišťovací příkaz

 

Články jsou dostupné v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY po přihlášení.

Aktuálně