Nové odborné články z neziskového sektoru na portále

Datum vydání: 15. 12. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Výklady se věnují tématům: obec jako zřizovatel a zakladatel právnických osob, změny ve zdravotním pojištění v roce 2018, odměny členů orgánů za výkon funkce a v neposlední řadě také tématu společenství vlastníků jednotek a příspěvkům na správu a služby z pohledu účetnictví.

V sekci OBSAH/ODBORNÉ ČLÁNKY naleznete v oblasti neziskový sektor nové články časopisu Účetnictví neziskového sektoru číslo 12/2017:

Obec jako zřizovatel a zakladatel právnických osob (JUDr. Václav Dobrozemský)
Obec jako územní samosprávný celek a společenství občanů na určitém území pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. Dle § 35 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Zákon o obcích neříká, jakými formami by měla obec tyto úkoly plnit. Není tak vyloučeno, aby obec k zajištění výkonu uvedených činností založila či zřídila další právnické osoby, ovšem pouze pro činnosti spadající do samostatné působnosti obce.1

Příspěvky na správu a služby ve SVJ z pohledu práva a účetnictví (JUDr. Jitka Kocianová, Ing. Zdeněk Morávek)
Rádi bychom tímto článkem, který vyjde na pokračování, a to s ohledem na rozsah daného tématu, přispěli k objasnění široké problematiky společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ“). Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), a předpisy s ním související, poněkud změnily pravidla pro SVJ a také povinnosti jednotlivých vlastníků, a proto každodenní praxe SVJ přináší ne jednu otázku. Pokusíme se alespoň některé z nich tímto článkem vyřešit. Pro úplnost jsou na některých místech textu článku uvedena vedle SVJ i bytová družstva a vlastníci – pronajímatelé.

Změny ve zdravotním pojištění v roce 2017 a k 1. 1. 2018 (Ing. Antonín Daněk)
V následujícím příspěvku se blíže podíváme na změny jak konkrétně v právní úpravě zdravotního pojištění, tak v souvisejících právních předpisech (s dopady do oblasti zdravotního pojištění), přijaté, resp. účinné v průběhu roku 2017 a k datu 1. 1. 2018.

Odměny členů orgánů za výkon funkce (Ing. Zdeněk Morávek)
Odměny za práci či výkon funkce člena orgánu právnické osoby patří v souladu s § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), mezi příjmy ze závislé činnosti. Jedná se o případy příjmů, které jsou v této souvislosti zmiňovány nejčastěji a patří do podnikatelské sféry, jako jsou odměny členům představenstva či dozorčí rady akciové společnosti či odměny jednatele společnosti s ručením omezeným. Tato úprava ale bude mít dopad i do oblasti neziskových organizací, protože řada „neziskovek“ vyplácí odměny členům různých orgánů nebo odměny za výkony různých funkcí.

Řízení rizik dle Metodiky řízení rizik ve veřejné správě ze dne 4. 4. 2016 (Mgr. Pavel Bláha)
Metodický pokyn Centrální harmonizační jednotky (dále jen „CHJ“) Ministerstva financí České republiky přináší od dubna roku 2016 nový, a dle názoru autora mnohem logičtější přístup k řízení rizik v orgánech veřejné správy (dále také „OVS“), na které se vztahuje zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZFK“). Z letopočtu přijetí tohoto zákona v porovnání k roku přijetí metodiky by se zdálo, že řízení rizik ve veřejné správě nemělo mnoho let žádnou metodickou podporu. To však není pravda. Z dílny CHJ byly vydány: pokyn CHJ č. 6, z roku 2004 – pokyn k jednotnému uplatňování závazných pravidel a doporučení pro systém řízení rizik v orgánech veřejné správy; a dále Metodická pomůcka k nastavení řídící kontroly podle COSO ERM se zaměřením na řízení rizik v orgánech státní správy, platná od 1. 1. 2007. Obě metodiky v zásadě nastavily, terminologii, systém ohodnocování rizik a zasadily ho do systému vnitřního řízení a kontroly subjektů veřejné správy tak, jak to předpokládá ZFK. Nutno konstatovat, že tato zásadní úprava se ani vydáním metodiky z dubna roku 2016 nezměnila. To, v čem změna nastala, a to změna zásadní, je metodika přístupu.

Vybrané činnosti rady pro veřejný dohled nad auditem za rok 2016 – II. část (Mgr. et Mgr. Martina Smetanová, Rada pro veřejný dohled nad auditem)
V následujícím článku vám přinášíme dokončení příspěvku, který jsme uveřejnili v časopisu UNES č. 11/2017 na s. 26. V druhé části pokračujeme přehledem vybraných subjektů veřejného zájmu a auditorských společností, které provádějí u těchto subjektů auditorskou činnost. V závěru článku se pak věnujeme kontrole kvality.

Legislativní novinky s komentářem (Mgr. Akbulat Kadiev, advokátní koncipient)
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
Jedním z nejvíce diskutovaných témat v poslední době, a to nejen v odborných kruzích, je Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, celým názvem nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, anglicky General Data Protection Regulation (dále jen „Nařízení“). Nařízení vstoupí v účinnost 25. 5. 2018 a představuje dosud nejvíce ucelený soubor pravidel na ochranu dat na světě. Nařízení bude platit v celé EU (a rovněž na Islandu, v Norsku a v Lichtenštejnsku) bez dalšího, tj. bez nutnosti přijetí dalších vnitrostátních implementačních norem, a dotkne se každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů, včetně společností a institucí mimo území EU, které působí na evropském trhu. Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře s některými změnami, které Nařízení přinese.

Otázky a odpovědi
1) Společenství vlastníků jednotek a výkazy do obchodního rejstříku
2) Odebrání příplatku za vedení
3) Zvyšování kvalifikace
4) Kolektivní smlouva
5) Příspěvková organizace – převod z fondu odměn
6) Kratší pracovní doba u zaměstnankyně v pracovním poměru
7) Účtování podmíněných závazků v příspěvkové organizaci

 

Poznámka redakce: Články jsou přístupné předplatitelům po přihlášení do Můj účet.

Aktuálně