Expertní příspěvky číslo 6/2017 přístupné předplatitelům

Datum vydání: 14. 12. 2017 Autor: Redakce portálu DAUČ

Pro předplatitele DAUC / DAUC EXPERT jsme na portále uveřejnili expertní příspěvky číslo 6/2017. Články naleznete na stránce Obsah / Odborné články / Oblasti - expertní příspěvky / Rok vydání – 2017.

­Příspěvek Jiřího Pšenčíka nazvaný Argumentační momenty v případech projednávání zpráv o daňové kontrole v situaci detekované účasti na daňovém podvodu si klade za cíl popsat vybrané argumentační střety mezi správcem daně a zástupci daňových subjektů v případech detekované účasti na řetězcových daňových podvodech. Má mluvit jednoduchým, přímočarým a všeobecně srozumitelným jazykem zejména proto, že jeho autor chápe řetězcové podvody na DPH jako ve své podstatě přímočaré, byť náročné na koordinaci.

Úvodní část příspěvku s názvem Zdanění příjmů z činnosti výkonných sportovců nejen ve světle judikatury autorek Simony Hornochové a Magdalény Vyškovské bude zaměřena na daňový režim sportovců v České republice jako takový, tedy způsob zdanění jejich příjmů a uplatnění výdajů. Aby autorky vše zasadily do širšího kontextu, druhá část článku pak rozšíří téma o mezinárodní problematiku, tedy kdy má Česká republika právo na zdanění příjmů sportovců z titulu sportovních činností realizovaných v zahraničí (pokud se jedná o daňové rezidenty v České republice) a kdy má naopak právo na zdanění příjmů sportovců za jejich sportovní výkony realizované v České republice, pokud se jedná o daňové nerezidenty. Rozebrán je samozřejmě i způsob, jakým je daň v České republice vybírána.

Jak je to s pomůckami? Existují oprávněně při správě daní? Je možno dohledat s určitým nadhledem souvislosti jejich používání při správě daní za posledních téměř sto let? Lze v jejich zákonné úpravě a v názorech vyslovovaných judikaturou spatřit kontinuitu tolik potřebnou pro stabilitu postupů v daňovém řízení? Odpovědi na tyto otázky naleznete v příspěvku s názvem Pár poznámek k pomůckám od Aleny Kohoutkové.

Problematika zákazu zneužití práva v právu daňovém je v poslední době hojně diskutovaným tématem. V příspěvku Michaela Kohajdy nazvaném Daně a zákaz zneužití práva je nejprve uvedena krátká stať zabývající se mírou, s jakou může daňový subjekt přistoupit ke snižování své daňové povinnosti, aby jeho jednání bylo stále v souladu s právem. Bude také vymezen pojem zneužití práva a stejně tak bude poukázáno na postupný vývoj doktríny zákazu zneužití práva před tuzemskými soudy. V poslední části je krátce zmíněna i aktuální situace týkající se tzv. korunových dluhopisů a možnosti, že jejich vydání naplňuje podmínky zneužití práva.

V rubrice Judikatura českých soudů se Milan Podhrázký zaměřuje na Určení lhůty k provedení úkonu v daňovém řízení (projednání zprávy o daňové kontrole), Stanovení daně podle pomůcek (výhody pro daňový subjekt) a Lhůtu pro vrácení vratitelného přeplatku.

Z Judikatury Soudního dvora Evropské unie vybírá Jan Rambousek Úroky z nevráceného nadměrného odpočtu, Osvobození služeb souvisejících se sportem a tělesnou výchovou, Prodání a práce na zboží před jeho dodáním do jiného členského státu a Nárok na odpočet u cizího hmotného majetku.

 

Další články na odborná témata naleznete na stránce OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY, kde si vše můžete pohodlně filtrovat a vyhledávat dle vašich potřeb.

Aktuálně