Novely prováděcích vyhlášek k zákonu o účetnictví

Datum vydání: 16. 1. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Ve Sbírce zákonů byla v částce č. 158 dne 15. prosince 2017 zveřejněna vyhláška č. 441/2017 Sb., novelizující vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

Novela přináší zejména následující změny:

 • možnost vykazování časového rozlišení aktiv a pasiv v rozvaze jako složky pohledávek a závazků, které umožňuje směrnice EU, 
 • zpřesnění odpisování goodwillu a nehmotných výsledků vývoje za situace, jestliže nelze odhadnout jejich dobu použitelnosti,
 • zrušení vykazování nehmotných výsledků výzkumu v rámci dlouhodobého nehmotného majetku,
 • doplnění požadavku na informací o výši položek za bezprostředně předcházející účetní období i v případě přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích,
 • sloučení současné rozvahové položky „A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let“ a „A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let (-)“ do nové jediné položky „A.IV. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)“,
 • závazný postup pro vykazování, oceňování a zveřejňování informací o finančních nástrojích a operacích s nimi odkazující přímo na vyhlášku č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení  zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění účinném k 31.12.2017,
 • stanovení postupu pro přeměny účetních jednotek, které nejsou obchodními korporacemi,
 • doplnění metody ocenění majetku reálnou hodnotou v případech změny kategorie účetní jednotky z/na mikro účetní jednotku,
 • změnu označení položky z „B. Dlouhodobý majetek“ na „B. Stálá aktiva“

Novela vyhlášky č. 500/2002 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018. Pro účetní období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. Novela je ke stažení zde >>.


Dále byly novelizovány i další vyhlášky upravující účetnictví:

Vyhláška č. 442/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, která zapracovává zejména změny:

 • v souvislosti s přijetím Mezinárodního standardu finančního výkaznictví IFRS 9 – Finanční nástroje (dále jen „IFRS 9“) s účinností od 1. ledna 2018 Evropskou Unií,
 • související se zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelských úvěrech, ve znění pozdějších předpisů.

Novela vyhlášky č. 501/2002 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018. Pro účetní období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vyhláška č. 501/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. Novela je ke stažení zde >>

Vyhláška č. 443/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, kterou pojišťovnami, která zapracovává zejména:

 • změny v souvislosti s přijetím Mezinárodního standardu finančního výkaznictví IFRS 9 – Finanční nástroje (dále jen „IFRS 9“) s účinností od 1. ledna 2018 Evropskou Unií,
 • úpravu terminologie související s novelou zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Novela vyhlášky č. 502/2002 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018. Pro účetní období, které započalo přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vyhláška č. 502/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. Novela je ke stažení zde >>

 (Komora auditorů České republiky,www.kacr.cz, 2018. © thinkstockphotos.com)

 

 

Aktuálně