DHK nyní jako další zdroj odborných informací pro předplatitele DAUC.cz

Datum vydání: 29. 1. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Náš Portál daňových poradců a účetních profesionálů nabízí nově svým předplatitelům články z časopisu Daňová a hospodářská kartotéka (DHK). Vyhledat je můžete přes nabídku OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY - zde volba OBLASTI / ČLÁNKY DHK. Jsou tu k dispozici nové příspěvky z čísla 1-2/2018.

V tištěném časopise a v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY zveřejňujeme:

Jak daňově optimalizovat u poplatníka daně z příjmů fyzických osob za rok 2017 (Ing. Ivan Macháček)
V zájmu poplatníka daně z příjmů fyzických osob je v daňovém přiznání v plné míře využít všech nezdanitelných částí základů daně (odpočtů) umožněných ustanovením § 15 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), všech položek odčitatelných od základu daně specifikovaných v § 34 ZDP a všech slev na dani umožněných v ustanovení § 35 až 35bb ZDP. Neuplatněné odpočty od základu daně dle § 15 ZDP a neuplatněné slevy na dani v příslušném zdaňovacím období již nelze uplatnit v dalších zdaňovacích obdobích.

Změny ve zdanění příjmů ze závislé činnosti na základě zákona č. 170/2017 Sb. (Ing. Ivan Macháček)
V článku si uvedeme přehled změn týkajících se zdanění příjmů ze závislé činnosti na základě zákona č. 170/2017 Sb. Většina změn vyplývajících z tohoto zákona se použije v návaznosti na bod 1 přechodného ustanovení zákona od 1. 1. 2018. U některých změn však je podle specifických ustanovení zákona stanoveno jejich použití již v roce 2017.

Změna zdaňovacího období po skončení roku 2017 v příkladech (Ing. Václav Benda)
V následujícím článku jsou nejprve vysvětlena základní pravidla pro stanovení zdaňovacího období pro účely daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Návazně jsou s využitím příkladů vysvětleny podmínky, za nichž je plátce oprávněn nebo povinen délku zdaňovacího období změnit. Případná změna zdaňovacího období se přitom provádí obecně od 1. ledna příslušného kalendářního roku, a to s některými výjimkami, jak je vysvětleno v dalším textu.

Daň z nemovitých věcí „v kostce“ (JUDr. Alena Koutná)
Se začátkem nového roku na nás začne doléhat povinnost zabývat se daní z nemovitých věcí, zda se nás vůbec týká, nač se vztahuje, zda zpracovat a podat daňové přiznání, čeho se vyvarovat, co si ověřit apod. Zkusme se spolu na některé tyto otázky podívat, jak to s nimi vlastně je.

Novinky v českých účetních předpisech v roce 2018 (Ing. Zita Drábková, Ph.D., MBA)
Po významných změnách českých účetních předpisů v roce 2016 a 2017 dochází k dalším změnám, a to konkrétně prováděcích vyhlášek k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, včetně vyhlášky č. 500/2002 Sb. určené podnikatelským účetním jednotkám (změna provedena vyhláškou 441/2017 Sb.). V důvodové zprávě se uvádí, že hlavním důvodem navržené novelizace prováděcích vyhlášek bylo doplnění možnosti členění aktiv na stálá a oběžná. Toto upřesnění umožní sjednotit členění aktiv v rozvaze účetní jednotky tak, aby bylo v souladu s předpisy Evropské unie, dále také využití dalších možností vykazování účetních informací. V článku se dozvíte, k jakým změnám v této oblasti dochází s účinností od ledna 2018.

Přehled změn v sociálním pojištění v roce 2018 (JUDr. Jan Přib)
V oblasti sociálního pojištění dochází v roce 2018 k podstatnějším věcným změnám a dále dochází, jako každý rok, ke změnám základních parametrů; všechny tyto změny se týkají nemocenského pojištění, důchodového pojištění a pojistného na sociální pojištění.

Přehled nejdůležitějších údajů a změn od 1. 1. 2018 pro daňové poradce, ekonomy a mzdové účetní (Ing. Miroslav Bulla, Ing. Martin Děrgel)
Článek obsahuje přehled parametrů, sazeb, vzorových výpočtů a dalších údajů z oblasti zdanění mezd a platů, odvodů na zdravotní a sociální pojištění, dávek nemocenského pojištění, důchodů a souvisejících oblastí. Jde o údaje, které používají finanční účetní, mzdové (mzdoví) účetní, personalisté a ekonomové při své každodenní práci. Mělo by však jít o užitečnou pomůcku nejen pro ně, ale i pro samotné zaměstnance, příjemce dávek nemocenského pojištění, budoucí důchodce a jiné osoby, např. při kontrole jejich oprávněných nároků.
Jako každý rok, tak i od 1. 1. 2018 došlo kromě úprav sazeb a parametrů i k dalším změnám v uvedených oblastech. O těchto změnách se zde také stručně zmíníme.

Aktuálně