Nově přidané články komentují vývoj legislativy a také problematiku DPH

Datum vydání: 26. 4. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Na portále pro daňové a účetní specialisty DAUC.cz jsme uveřejnili příspěvky k aktuální legislativě, dále k odpočtu DPH u mank a k institutu zajištění DPH. Články pro vás zpracovali naši přední odborníci z řad daňových poradců a prošly také odborným dohledem.

Příspěvky jsou součástí dubnového Účetnictví v praxi a naleznete je v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY:

Legislativní novinky k 3. 4. 2018 (Ing. Lenka Froschová)
Lhůta pro podání daňového přiznání pro poplatníky, kteří k této povinnosti nezplnomocnili daňového poradce, uplynula dnem 3. 4. 2018. V procesu přípravy daňových přiznání se poplatníci museli vypořádat s mnoha novinkami, jež přinesla novela zákona o daních z příjmů a jež mohly být aplikovány již ve zdaňovacím období roku 2017. Podáním přiznání je sice „uzavřeno“ příslušné období, avšak bdělost v legislativní změti připravovaných aktualit by měla být stále na místě, neboť jde ruku v ruce s přípravou na bezchybné posouzení případů, se kterými se v praxi častěji i sporadicky setkáváme. Čtenářům je tímto článkem podán přehled novinek souvisejících s výkonem odborné profese.

Účetní novinky roku 2018 (Ing. Martin Děrgel)
Účetní předpisy nejsou zdaleka tak častým terčem novelizací jako ty daňové, přičemž jejich původcem je obvykle unijní norma. A přesně k tomuto scénáři došlo od 1. 1. 2018, kdy prováděcí účetní vyhláška i České účetní standardy pro podnikatele byly novelizovány hlavně z důvodu transpozice fakultativních (nepovinných) ustanovení Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. 6. 2013, o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnic Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS. 

Vyrovnání odpočtu DPH u mank na zásobách (Ing. Pavel Běhounek)
Zákon o dani z přidané hodnoty s účinností od 1. 7. 2017 obsahuje postup pro vyrovnání odpočtu daně, resp. úpravu odpočtu daně, pro případy nedoloženého zničení, ztráty či odcizení obchodního majetku. Tento článek se zaměřuje především na nedoložené ztráty zásob (manka), a to nejen z pohledu DPH, ale i z pohledu účetního a dopadu do základu daní z příjmů.

Zajištění daně v zákoně o dani z přidané hodnoty (Ing. Petr Vondraš)
Zvláštní způsob zajištění daně má pomoci plátcům zbavit se rizika ručení za neodvedenou daň poskytovatele plnění. Je to nástroj, který plátcům ušetří peníze, které by museli coby ručitelé odvést finančnímu úřadu. Na druhou stranu využití možnosti zajištění daně často zhorší obchodní vztahy mezi poskytovatelem a příjemcem plnění.

Aktuálně