Články z časopisu DHK 5/2018

Datum vydání: 30. 4. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Pro naše předplatitele vybíráme tentokrát z obsahu portálu příspěvky z časopisu Daňová a hospodářská kartotéka č. 5/2018.

V tištěném časopise a v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY zveřejňujeme:

DPH u přepravy zboží (Ing. Václav Benda)
Pro uplatňování daně z přidané hodnoty u přepravy zboží podle zákona o dani z přidané hodnoty je klíčové vymezení místa plnění podle příslušných ustanovení zákona o DPH a smluvní podmínky, za nichž je přeprava zboží poskytována. V následujícím článku jsou nejprve vysvětlena aktuálně platná pravidla pro určení místa plnění u přepravy zboží. Návazně jsou s využitím příkladů vysvětleny postupy při uplatnění daně u přepravy zboží, a to jak v tuzemsku, tak i u přepravy zboží mezi členskými státy a přepravy spojené s dovozem a vývozem, na kterou se vztahuje osvobození od daně podle § 69 zákona o DPH. Upozorněno je také na aktuální informaci GFŘ, která navazuje na rozsudek Soudního dvora EU C-288/16, který se týká osvobození od daně u služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží.

Stručně a přehledně k obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) (JUDr. Eva Benešová, LL.M.)
Dne 25. května 2018 vstoupí v účinnost „Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)“, v právních kruzích nazývané také jako „GDPR“. GDPR nahradí dosud účinný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Byť nařízení není v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů revolučním nástrojem, jenž by si kladl za cíl radikálně změnit fungující principy a metody ochrany, nýbrž se jedná o úpravu do značné míry kontinuitní, obsahuje nařízení i mnohé novinky, resp. zakotvuje nová práva a nové povinnosti dotčených subjektů.

Zákonné opravné položky k pohledávkám (Ing. Martin Děrgel)
Účtujícímu věřiteli obvykle vzniká účetní i daňový výnos hned při vzniku pohledávky (např. dodáním zboží), bez ohledu na úhradu. Účetní předpisy přitom vyžadují, aby účetnictví podávalo věrný a poctivý obraz o hospodaření, s přihlédnutím ke všem známým předvídatelným rizikům, možným ztrátám a snížením hodnoty majetku. Přičemž v praxi nejčastějším příkladem je právě problém s úhradou, resp. ne-úhradou pohledávky, kdy je jasné, že její hodnota poklesla. Toto dočasné snížení hodnoty majetku by měl věřitel v účetnictví vyjádřit formou opravné položky. Její tvorba představuje účetní náklad, který je pouze za podmínek zákona o rezervách daňově účinný. Stanoví tak § 24 odst. 2 písm. i) zákona o daních z příjmů.

Aplikace IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky – 2. část (Ing. Zita Drábková, Ph.D., MBA)
V pokračování příspěvku z předchozího čísla DHK, který se věnoval praktickým aplikacím Mezinárodního standardu účetního výkaznictví IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky, konkrétně 1. a 2. kroku 5stupňového modelu, se věnujeme dalším krokům, které bude účetní jednotka řešit při oceňování a vykazování výnosů dle nového standardu IFRS 15 s účinností od 1. 1. 2018.

Aktuálně