Čtěte aktuální články na DAUC.cz z oblasti cestovních náhrad, práva a pojištění

Datum vydání: 16. 5. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Z květnového Daně a právo v praxi pro vás uveřejňujeme téma přenechání věci z pohledu občanského zákoníku, dále nemocenské pojištění coby srážka ze mzdy a minimální vyměřovací základ ve zdravotním pojištění u dohod o provedení práce. Zařazujeme také příspěvek navíc, který v časopise nenajdete.

Příspěvek, který máte k dispozici pouze online na DAUC.cz:

Náhrada jízdného za městskou hromadnou dopravu v souvislosti s § 159 odst. 2 zákoníku práce (JUDr. Marie Salačová)
Poskytování náhrady jízdních výdajů za použití místní hromadné dopravy v poslední době vykazuje několik nejasností, zejména v souvislosti s aplikací § 159 odst. 2 zákoníku práce. Těmto nejasnostem a jejich řešení se věnuje následující článek.

V čísle 5/2018 Daně a právo v praxi dále vychází následující příspěvky:

Vybraná problematika k přenechání věci k užití jinému (Ing. Libor Novotný)
Problematikou přenechání věci k užití jinému se zabývá občanský zákoník v dílu 2, hlavě II, části čtvrté, konkrétně v § 2189 až 2400, které dále rozděluje do oddílů zabývajících se výprosou, výpůjčkou, nájmem, pachtem, licencí, zápůjčkou a úvěrem. Tento příspěvek se zaměřuje pouze na popis výprosy, výpůjčky, licence, zápůjčky a úvěru. V příspěvku pro srovnání nechybí ani některá související ustanovení dřívější právní úpravy.

Srážky z mezd a příjmů u zaměstnanců a OSVČ – nemocenské pojištění – 2. část (Ing. Jana Bellová, Ph.D., Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D.)
Sociální zabezpečení v České republice se skládá ze tří složek. Významná část pojištění připadá na nemocenské pojištění. Zákon o nemocenském pojištění patří mezi často aktualizované zákony. Obecně bývá spojován víceméně jen s představou úhrad v době přechodné a dočasné nemoci, kdy pojištěnec dostává určitou částku za dobu nemoci. Jeho působnost je však širší, i když se pak týká jen vybraných skupin obyvatelstva nebo specifických případů. V následujícím příspěvku se zaměříme na srážky z mezd na tuto formu povinného pojištění u zaměstnanců, na povinnosti zaměstnavatele a na možnosti pojištění u osob samostatně výdělečně činných.

Dohody o provedení práce a minimální vyměřovací základ ve zdravotním pojištění (Ing. Antonín Daněk)
Skutečnost, že se minimální mzda jako minimální vyměřovací základ zaměstnance zvýšila od 1. 1. 2018 na částku 12 200 Kč, poměrně zásadním způsobem ovlivnila placení pojistného zaměstnavatelem v případě sjednání tohoto pracovněprávního vztahu, jdoucího mimo pracovní poměr. Obdobně jako u pracovního poměru nebo u dohody o pracovní činnosti tak zaměstnavatelé již musejí i u této dohody (resp. v případě více dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele) případně přihlížet k tomu, aby byl ve zdravotním pojištění dodržen při odvodu pojistného minimální vyměřovací základ, eventuálně jeho poměrná část.

Nad judikaturou správních soudů o nahlížení do spisu (Ing. Zdeněk Burda)
Daňové subjekty mají zájem dozvědět se, jaké informace o nich finanční orgány shromažďují. Ty však ne vždy ochotně vyhoví. Sporům z této oblasti je věnován tento výběr z judikatury.

Aktuálně