Články z časopisu Účetnictví neziskového sektoru č. 5/2018

Datum vydání: 29. 5. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Naši předplatitelé z řad neziskových organizací mají k dispozici další aktuální články, například na téma právní předpisy obce, GDPR, audit nestátních neziskových organizací, rozpočet územního celku a informace k novele občanského zákoníku v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti.

Příspěvky vychází také v časopise Účetnictví neziskového sektoru číslo 5/2018 a naleznete je v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY:

Sankce v daňovém řízení a možnost jejich prominutí (Ing. Zdeněk Morávek)
Pokud daňový subjekt nesplní v daňovém řízení nějakou svou povinnost, a to ať peněžité nebo nepeněžité povahy, potom následuje odpovídající sankce jako trest za toto porušení. Následky porušení povinností při správě daně jsou vymezeny v § 246 až 254 daňového řádu, a týkají se veřejně prospěšných poplatníků stejně jako poplatníků podnikatelských. Nejčastějšími případy sankcí, které mohou postihnout daňové subjekty, jsou pokuta za nesplnění povinností nepeněžité povahy, pokuta za opožděné tvrzení daně, penále a úrok z prodlení.

Podepisování a publikace právních předpisů obce (JUDr. Václav Dobrozemský)
Právní řád České republiky poskytuje obcím možnost vydávat právní předpisy s působností na území dané obce. V rámci primární (originární) novotvorby to jsou obecně závazné vyhlášky, v rámci sekundární (derivativní) novotvorby pak nařízení obcí. S ohledem na skutečnost, že se jedná o právní předpisy (byť podzákonného charakteru), klade právní řád na jejich schvalování, vydávání, platnost a účinnost, podepisování a publikaci určitá pravidla.

Praktické rady pro plnění informační povinnosti podle GDPR (JUDr. Eva Janečková)
Jedna z nejdůležitějších povinností, které se objevují v článku 12 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je tzv. informační povinnost. Tato povinnost není zcela nová; v dosavadním zákoně o ochraně osobních údajů byla tato povinnost uvedena v § 11, byť v užším pojetí.

Příjmy bývalého zaměstnance a zdravotní pojištění (Ing. Antonín Daněk)
Právní úprava platná ve zdravotním pojištění určuje v § 3 odst. 1 zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění podmínky, za kterých se zúčtovaný příjem (plnění) zahrnuje do vyměřovacího základu zaměstnance pro placení pojistného. Podle tohoto zákonného ustanovení je vyměřovacím základem zaměstnance úhrn příjmů ze závislé činnosti, které jsou nebo by byly, pokud by podléhaly zdanění v České republice, předmětem daně z příjmů fyzických osob podle § 6 zákona o daních z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním.

Účetnictví jako pohádka (Ing. Jitka Náhlovská, Ph.D.)
Členové Výboru pro veřejný sektor společně se zaměstnanci Oddělení metodiky auditu Komory auditorů České republiky se rozhodli vytvořit metodickou pomůcku pro auditory, kteří se ve své praxi věnují nestátním neziskovým organizacím. Nejprve bylo nutno zmapovat a podrobit revizi zákony a ostatní právní normy, které řeší otázky účetnictví a auditu nestátních neziskových organizací.

Výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. pro rok 2017 (Mgr. et Mgr. Martina Smetanová)
Na internetových stránkách Ministerstva financí České republiky byly uveřejněny Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů č. 1/2018, které obsahují algoritmus pro výpočet podílu pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podílu zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku podle zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí pro rok 2017.

Legislativní novinky s komentářem – Druhá novela občanského zákoníku aneb Status veřejné prospěšnosti (Petra Machová)
Nový občanský zákoník už svůj přívlastek „nový“ pomalu ztrácí, jelikož od jeho účinnosti uplynuly na začátku ledna již čtyři roky. Jako většině nejdůležitějších zákonů v našem právním řádu se ani jemu již nevyhnula novelizace. O novele upravující fungování svěřenských fondů jsme pojednali v jednom z předchozích příspěvků, dnes se budeme věnovat novele v pořadí druhé, která byla provedena zákonem č. 303/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti.

Aktuálně