Expertní příspěvky číslo 3/2018 přístupné předplatitelům

Datum vydání: 21. 6. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Pro předplatitele DAUC / DAUC EXPERT jsme na portále uveřejnili expertní příspěvky číslo 232018. Články naleznete na stránce Obsah / Odborné články / Oblasti – expertní příspěvky / Rok vydání – 2018.

S rostoucím počtem sporů mezi daňovými subjekty a správci daně roste zároveň počet sporů nejenom o meritorní rozhodnutí, ale i o postupy či úkony správců daně. Na straně správců daně dochází k důkladnému využívání všech institutů, které jim právní řád České republiky poskytuje. Některé postupy jsou však ze strany daňových subjektů hodnoceny jako příliš excesivní, zasahující do jejich práv. Na významu tak nabývají zásahové žaloby. Cílem příspěvku s názvem Prostředky ochrany před podáním zásahové žaloby autorů Jakuba Hajdučíka a Tomáše Hajduška je souhrnně uvést nejčastěji používané postupy a úkony správce daně v rámci správy daní a příslušné opravné prostředky, které je nutno u nich vyčerpat před případným podáním zásahové žaloby.

Vzory daňových formulářů nejsou předepsány právním předpisem, ale jsou na základě zákonného zmocnění vydávány Ministerstvem financí. Obdobně je pak jejich strojová reprezentace vydávána na základě zákonného zmocnění správcem daně, ale ani ta není přímo vtělena do právního předpisu. Tento způsob vyhlašování byl v poslední době napaden jak u Nejvyššího správního soudu, tak u Ústavního soudu. V příspěvku s názvem Formulářová podání podle daňového řádu ve světle aktuální judikatury se Michal Tuláček zaměřuje na analýzu aktuální judikatury ve věci formulářových podání. Ve světle této analýzy se následně věnuje návrhu skupiny senátorů na zrušení § 72 odst. 1 a 2 daňového řádu.

Příspěvek Davida Švancary nazvaný Podvod na dani z přidané hodnoty: Je ručení tou správnou cestou? se věnuje problematice institutu podvodu na dani z přidané hodnoty a jeho přičitatelnosti daňovým subjektům. Na základě vymezení tohoto institutu autor článku dovozuje nesprávnost názoru o nemožnosti sankcionovat více subjektů zapojených do podvodu na dani z přidané hodnoty, který představuje jeden ze základních argumentů pro přednostní aplikaci institutu ručení příjemce zdanitelného plnění při řešení právě problematiky podvodů na dani z přidané hodnoty.  

Prolomení mlčenlivosti v souvislosti s novelou daňového řádu (směrnice DAC 5) – to je název příspěvku Ondřeje Poupěte, který se týká problematiky informační povinnosti v oblasti daňového práva. Zaměřuje se zejména na aktuální vývoj v této oblasti s důrazem na bankovní tajemství, mlčenlivost daňových poradců a právních profesí v souvislosti s nutností implementace tzv. směrnice DAC 5 a vývojem judikatury ve správním soudnictví.

V rubrice Judikatura českých soudů se Milan Podhrázký zaměřuje na Projednání zprávy o daňové kontrole, Prodloužení lhůty pro stanovení daně, Povinnost hradit úrok z prodlení a Rozhodnutí o přiznání osvobození příjmů z úroků z úvěrů a půjček.

Z Judikatury Soudního dvora Evropské unie vybírá Jan Rambousek Vracení DPH po lhůtě, Dodání PHM do jiného členského státu a Subdodávka veřejnoprávní činnosti.

 

Další články na odborná témata naleznete na stránce OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY, kde si vše můžete pohodlně filtrovat a vyhledávat dle vašich potřeb.

 

Aktuálně