Články z časopisu Účetnictví neziskového sektoru č. 6/2018 na DAUC.cz

Datum vydání: 12. 7. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Pro předplatitele verze DAUC UNES a DAUC EXPERT jsme publikovali příspěvky pojednávající mj. o problematice oceňování v účetnictví, dále o jiné výdělečné činnosti spolku z hlediska daní a souvisejících předpisů, podrobnostech institutu kárné odpovědnosti a také o chystané novele trestního zákoníku.

V sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY (oblast neziskový sektor) uveřejňujeme následující příspěvky z časopisu Účetnictví neziskového sektoru číslo 6/2018:

Jiná výdělečná činnost spolku (nájmy, reklama) (JUDr. Václav Dobrozemský)
Spolky mohou svého účelu dosahovat buď přímo (prostřednictvím hlavní činnosti), nebo nepřímo (prostřednictvím vedlejší hospodářské činnosti). Platná právní úprava v § 217 odst. 2 občanského zákoníku uvádí výčet možných forem vedlejší hospodářské činnosti. Těmi může být, kromě podnikání, také jiná výdělečná činnost. Mezi typické aktivity spadající do jiné výdělečné činnosti patří pronájem spolkového majetku nebo poskytování reklamy třetím osobám (sponzoring). O těchto dvou aktivitách, včetně daňových souvislostí a problematiky evidence tržeb (EET), pojednává následující příspěvek.

Oceňování v účetnictví vybraných účetních jednotek (Ing. Zdeněk Morávek)
Cílem příspěvku je poskytnout základní přehled o oceňování a oceňovacích metodách u vybraných účetních jednotek, tedy účetních jednotek, které účtují v souladu s vyhláškou, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky.

Kárná odpovědnost státního zaměstnance (Mgr. Šárka Homfray)
Jednou z nejzásadnějších odchylek od zákoníku práce v zákoně o státní službě je institut kárné odpovědnosti státního zaměstnance. S tímto institutem pak neoddělitelně souvisí proces projednávání kárného provinění, kterým je kárné řízení. Kromě příslušných ustanovení zákona o státní službě (a subsidiárně dalších předpisů, zejména správního řádu) je nutné při aplikaci tohoto institutu přihlédnout i k metodickému pokynu náměstka ministra vnitra pro státní službu, kterým se stanoví podrobnosti kárné odpovědnosti státních zaměstnanců a kárného řízení. Podrobnosti přináší následující příspěvek.

Ukončení studia na vysoké škole z hlediska zdravotního pojištění (Ing. Antonín Daněk)
Studium na vysoké škole představuje pro mnoho mladých lidí důležitou životní etapu a v této souvislosti vzniká ve zdravotním pojištění spousta situací nejrůznější povahy, které musejí řešit jak samotní studenti, tak jejich případní zaměstnavatelé. V přímé návaznosti na zákon o státní sociální podpoře je z pohledu zdravotního pojištění důležitá doba studia na vysoké škole jako období soustavné přípravy na budoucí povolání neboli období nezaopatřenosti. Po toto období má student jako pojištěnec řešen svůj pojistný vztah.

Transfery u ÚSC a PO – II. část (Ing. Ivana Schneiderová)
Transfery jsou specifickou oblastí veřejného sektoru a mají předpisy daná poměrně striktní pravidla pro účetní postupy. V druhém díle našeho seriálu pokračujeme ve výkladu základních postupů dle Českého účetního standardu č. 703, zrekapitulujeme vývoj a nedostatky zjištěné praxí a doplníme si příklady.

Novela trestního zákoníku – nový trestný čin „maření spravedlnosti” (Mgr. Akbulat Kadiev)
Poslanecká sněmovna projednává ve druhém čtení novelu trestního zákoníku, která má mj. do zákona zařadit nový trestný čin označený jako „maření spravedlnosti”. Návrh míří mj. na vědomé předkládání padělaných listin a jiných důkazů v soudním řízení a svádění svědka ke křivé výpovědi. V případě, že bude novela přijata, půjde o zásadní změnu v pojímání práva na obhajobu a rovněž citelné omezení možností obrany obviněných v rámci trestního řízení.

Aktuálně