Nové příspěvky z Účetnictví neziskového sektoru č. 7–8/2018

Datum vydání: 3. 8. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Letní dvojčíslo časopisu UNES je plné aktuálních témat: pečovatelská služba, daňová kontrola, účtování přijatých transferů obcemi, výkon služby a jeho sladění s mimopracovním životem a mnohá další.

Časopis si můžete stáhnout v PDF v našem archivu nebo vyhledat příspěvky v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Nejvyšší orgán spolku (JUDr. Václav Dobrozemský)
V oblasti spolkového práva ponechává občanský zákoník spolku volnost ve stanovení vnitřní organizace, a to s ohledem na princip nezasahování státu do spolkové samosprávy. Konstruuje pouze povinnou bipartici spolkových orgánů, kterým je statutární orgán a nejvyšší orgán. Oba orgány se zapisují do spolkového rejstříku. Jak se budou jmenovat, jak budou utvářeny, jaká bude jejich působnost, upraví stanovy. Blíže v následujícím příspěvku.

Pečovatelská služba – 1. část – úhrada, její specifika a úprava ve smlouvě o poskytování sociální služby (Mgr. Petr Mach, JUDr. Eva Janečková)
Pečovatelská služba je jednou z nejrozšířenějších terénních služeb v České republice především díky svému historickému vývoji. Jedním z nejčastějších poskytovatelů tohoto druhu sociální služby jsou města/obce (jejich organizační složky) nebo jimi zřízené organizace (většinou příspěvkové organizace; ale začínají se objevovat i další právní formy), a právě úhrada za poskytování sociální služby je jedním z důležitých zdrojů financování jejich samotného provozu – otázkám souvisejícím s jejími specifiky je věnován následující článek.

Daňová kontrola (Ing. Zdeněk Morávek)
Daňová kontrola jako jeden z postupů při správě daní je upravena v § 85 až 88 daňového řádu. Vzhledem k tomu, že se jedná o jednu z nejdůležitějších částí daňového řízení a současně o oblast, ve které vzniká velké množství sporů a nejasností mezi správci daně a daňovými subjekty, je vhodné se daňové kontrole věnovat blíže v našem článku.

Registr smluv – zkušenosti z praxe (Mgr. Vojtěch Mořkovský, JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.)
Před dvěma lety, dne 1. 7. 2016, nabyl účinnosti zákon o registru smluv. Následně, dne 18. 8. 2017, nabyla účinnosti novela zákona o registru smluv, jež přinesla řadu výjimek a dalších podstatných změn, jako například zrušení povinnosti uzavírání smluv pouze v písemné formě. O zkušenostech s dosavadní právní úpravou se dočtete v tomto příspěvku.

Transfery u ÚSC a PO – III. část (Ing. Martin Tocauer)
Příspěvek je pokračováním problematiky transferů u územních samosprávných celků a věnuje se příkladům zaúčtování přijatých transferů z praxe obcí.

Péče o dítě a různé situace ve zdravotním pojištění (Ing. Antonín Daněk)
Za ženu na rodičovské dovolené nebo jako příjemce rodičovského příspěvku je ve zdravotním pojištění plátcem pojistného stát. Pokud žena ukončí takovou kategorii, musí si v dalším období řešit ve zdravotním pojištění svůj pojistný vztah, přičemž závisí zejména na tom, zda je tato žena z pohledu zdravotního pojištění zaměstnána (resp. trvá pracovněprávní vztah), či nikoliv. V souvislosti s péčí zaměstnance o dítě pak musí zaměstnavatel správně postupovat zejména při plnění oznamovací povinnosti, neboť tyto skutečnosti bezprostředně ovlivňují jeho postup při placení pojistného za takového zaměstnance a také platby pojistného od státu.

Realizace práv subjektu údajů (JUDr. Eva Janečková)
Nařízení o ochraně osobních údajů obsahuje nejen celou řadu povinností pro správce i pro zpracovatele osobních údajů, ale také několik práv subjektu údajů. Subjekt údajů může svá práva kdykoli realizovat a správce (případně zpracovatel) jsou povinni tato práva respektovat – bližší informace naleznete v tomto příspěvku.

Nástroje sladění rodinného a osobního života s výkonem služby (Mgr. Šárka Homfray)
Zákon o státní službě ukládá služebním úřadům povinnost vytvářet podmínky pro sladění rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem služby. Kromě nejzákladnějších úkolů, které služební úřady podle zákona o státní službě mají – zejména dbát o řádné plnění služebních úkolů – tak vyvstává do popředí i povinnost služebního úřadu jako jednoho typu zaměstnavatele dbát o své zaměstnance a jejich potřeby ve vztahu k mimopracovnímu životu. Při své činnosti a postupech je tedy mimo jiné povinen tento svůj úkol respektovat. Konkrétní aplikaci zákonné úpravy přináší tento článek.

Legislativní novinky s komentářem – Nová právní úprava fondů peněžního trhu (Veronika Falešníková)
Fondy peněžního trhu a krátkodobé fondy peněžního trhu v České republice upravovalo nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování. Dne 21. 7. 2018 nabude účinnosti jeho novela. Hlavní změnou, která s její účinností nastane, je úplné vypuštění úpravy fondů peněžního trhu a krátkodobých fondů peněžního trhu. Článek stručně shrnuje důvody a důsledky této změny.

Aktuálně