Nejnovější příspěvky: Zálohy na daně – Nové pravidlo proti zneužití práva v daňovém balíčku 2019 – Odpisy při spoluvlastnictví – Svědci v judikatuře správních soudů

Datum vydání: 7. 8. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Přečtěte si aktuální příspěvky z časopisu Daně a právo v praxi č. 7–8/2018, v nichž se mimo jiné dočtete o návrhu transpozice směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem ATAD do daňového řádu. Návrh je součástí daňového balíčku 2019 předloženého Ministerstvem financí.

Časopis je také v rámci předplatného možné stáhnout v PDF v našem archivu.

Nezapomínejte na zálohy na daně (Ing. Martin Děrgel)
Daně jsou zpravidla stanovovány a placeny za určité časové úseky (rok, čtvrtletí, měsíc), které na sebe plynule navazují. Vymezením takovýchto „zdaňovacích období“ se daňovým subjektům i správcům daně značně usnadňuje související administrativa. Průběžné zálohy na daň se vypořádají v „ročním“ daňovém přiznání, načež poplatník doplácí už jen nedoplatek, respektive žádá o vrácení přeplatku. Na placení záloh na daň není radno zapomínat, jak zdůrazňuje následující příspěvek.

Zneužití práva v daňovém řádu z pohledu transpozice směrnice ATAD (Mgr. Bc. Lukáš Hrdlička, Mgr. Petra Šmirausová)
Článek přibližuje návrh obecného pravidla proti zneužití práva v oblasti daní, které je součástí daňového balíčku 2019 předloženého Ministerstvem financí vládě. Článek shrnuje důvody vedoucí k navržení tohoto pravidla a následně se zabývá jeho konstrukcí a koncepcí navržené právní úpravy tohoto pravidla, která má být zakotvena mezi základními zásadami správy daní vyjádřenými v daňovém řádu.

Odpis spoluvlastnických podílů na hmotném majetku po novele zákona o daních z příjmů č. 170/2017 Sb. (Ing. Ivan Macháček)
Článek se zaměřuje na daňové řešení spoluvlastnictví v zákoně o daních z příjmů. Především si na příkladech uvedeme, jak postupujeme při odpisování hmotného majetku ve spoluvlastnictví dvou nebo více spoluvlastníků, a ukážeme si, k jakým změnám došlo novelou č. 170/2017 Sb. v souvislosti s odpisováním při zvýšení spoluvlastnického podílu na hmotném majetku.

Svědci – judikatura správních soudů (Ing. Zdeněk Burda)
V poslední době narůstá počet sporných operací, které finanční orgány nechtějí uznat. Daňový subjekt se pak zaměřuje především na doložení svých tvrzení účetnictvím, smlouvami a dalšími dokumenty, občas však zapomíná na to, že neméně důležitým může být výslech svědka. Pravidlům v této oblasti je věnován dnešní výběr ze soudních rozhodnutí.

Aktuálně