Informace GFŘ k opravě základu daně dle § 42 odst. 1 písm. b) ZDPH u plnění vůči dlužníku, jehož úpadek je řešen reorganizací

Datum vydání: 17. 8. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Generální finanční ředitelství z důvodu jednotného postupu při uplatňování § 42 odst. 1 písm. b) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vydává tuto informaci, která se týká pouze opravy základu daně u plnění uskutečněného pro dlužníka v úpadku, který je řešen formou reorganizace dle § 316 a násl. zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),

ZDPH a jeho ust. § 42 odst. 1 písm. b) stanoví povinnost opravit základ daně při snížení popřípadě zvýšení základu daně dle ust. § 36 a 36a ZDPH, ke kterému dojde po dni uskutečnění zdanitelného plnění. Stanovení základu daně dle § 36 a 36a ZDPH je odrazem skutečnosti, že základ daně je tvořen vším, co představuje protiplnění, které dodavatel nebo poskytovatel získal nebo má získat od kupujícího, zákazníka nebo třetí strany.

Ačkoli se řešení úpadku dlužníka formou reorganizace řídí stejným právním předpisem jako řešení úpadku dlužníka formou konkurzu, nelze postupovat analogicky a opravovat výši daně v případě reorganizace dlužníka na základě § 44 ZDPH. Postup podle § 44 ZDPH je aplikací čl. 90 odst. 2 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty, ve znění p. p. (dále jen „směrnice o DPH“), připouštějící odlišný postup při opravách základu daně v případě nezaplacení ceny oproti postupu danému v čl. 90 odst. 1 směrnice o DPH, kterým je tak fakticky uloženo provedení opravy základu daně pouze v případech zrušení nebo vypovězení zaplacení ceny.

Celé znění Informace GFŘ naleznete zde >>

Aktuálně