Nové články na téma DPH: Opravy chyb – Vedlejší výdaje – Práce na movité věci

Datum vydání: 22. 8. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Všem předplatitelům verze DAUC EXPERT publikujeme články z Daňové a hospodářské kartotéky č. 10/2018, tentokrát převážně s tematikou DPH. Poradíme například, jak opravit chyby při jejím uplatnění, nebo jak fakturovat DPH u servisních prací pro zahraniční plátce.

V sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY naleznete:

Opravy chyb a omylů při uplatnění daně z přidané hodnoty (Ing. Zdeněk Kuneš)
Běžně se stává, že plátce, který poskytl plnění, udělá chybu například tím, že u poskytnutého zdanitelného plnění uplatní chybnou sazbu daně nebo na plnění osvobozené od daně omylem uvede daň, nebo naopak na zdanitelné plnění uvede osvobození od daně, případně uvede daň u plnění, která nejsou předmětem daně. Všechny tyto omyly je nutno napravit – postup uvádí následující příspěvek.

Zahrnování vedlejších výdajů do základu pro výpočet DPH (Ing. Václav Benda)
V následujícím článku jsou nejprve vysvětlena základní pravidla pro stanovení základu daně podle § 36 zákona o DPH, která vycházejí z příslušných ustanovení směrnice o společném systému daně z přidané hodnoty. V dalším textu jsou s využitím příkladů vysvětlena pravidla pro zahrnování vedlejších výdajů do základu daně a upozorněno na nejčastější chyby, kterých se plátci v této oblasti dopouštějí. V závěrečné části článku jsou s využitím příkladů vysvětlena pravidla pro zahrnování vedlejších výdajů do základu daně při dovozu zboží podle § 38 zákona o DPH.

Práce na movité věci s přeshraničním prvkem je založena na principu přenesené daňové povinnosti za předpokladu, že je adresována osobě povinné k dani (Ing. Vladimír Zdražil)
Stále více podnikatelů řeší otázku fakturace práce na movité věci, pokud v transakci existuje nějaký přeshraniční prvek. Tuzemští plátci DPH vcelku přirozeně mají obavu, zda například servisní práce určené německému příjemci mají fakturovat s českou daní na výstupu anebo snad využít přenesené zdanitelné plnění. Podobnou obavu ohledně správného uplatnění DPH či správného účtování mohou mít za předpokladu, že si objednají službu od zahraničního poskytovatele, za kterou vcelku přirozeně musí dorazit i faktura. Zde sice nejsou povinni řešit správnost daňového dokladu z pohledu výstavce, avšak mohou být na pochybách, zda je přijatá faktura ve správném režimu. Následující řádky nabízí výčet základních rozhodovacích pravidel pro fakturační oddělení plátců s důrazem na správné uplatnění DPH v oblasti prací na věcech movitých.

Přijaté faktury ze třetích zemí – na jejich náležitosti můžeme rezignovat, nicméně na samovyměření daně z přidané hodnoty nikoli (Ing. Vladimír Zdražil)
Přijatá faktura ze třetích zemí nebývá příliš oblíbeným dokladem ve finanční účtárně. Jednak z pohledu větší či menší jazykové bariéry, a také kvůli velmi odlišným účetním a daňovým předpisům v zemi původu faktury, tj. v zemi dodavatele ze třetí země. Pokud bychom se na přijatou fakturu ze třetí země podívali optikou obchodní či manažerskou, tak je zřejmé, že tuzemské firmě bylo buď dodáno zboží ze třetí země, anebo jí odtamtud byla poskytnuta služba. Obě tyto transakce dobře rozeznává zákon o dani z přidané hodnoty, který zbožovou transakci nazývá dovozem a objednanou službu přijetím služby ze třetí země.

Když vedlejší výdaj nepředstavuje cíl, ale pouze prostředek k lepšímu využití hlavní poskytnuté služby (Ing. Maria Mikulecká)
Plátci daně z přidané hodnoty řeší často situaci, kdy jim dodavatel fakturoval zboží ve snížené sazbě DPH a související provize nebo doprava je fakturovaná v základní sazbě DPH. Někdy je těžké přesvědčit dodavatele, že provize a doprava jsou vedlejší výdaje, které jsou součástí základu daně a musí mít stejný daňový režim jako hlavní plnění. Článek upozorňuje na tento problém, protože odběratel si může uplatnit nárok na odpočet jenom na daň uplatněnou podle zákona o DPH, i když vystavený řádný daňový doklad bude obsahovat správně vypočtenou nesprávnou sazbu DPH.

Dodatečné zvýšení nebo snížení vstupní ceny hmotného majetku (Ing. Ivan Macháček)
Článek ukazuje řešení případů změny vstupní ceny hmotného majetku z následujících příčin: a) na základě uznané reklamace dodavatelem je snížena vstupní cena fakturovaného hmotného majetku; b) dodavatel dodatečně fakturuje zvýšení vstupní ceny z titulu původně chybné fakturace nebo z důvodu opomenutí zahrnutí určitých položek souvisejících s prodejem hmotného majetku.

Poradenský servis

Aktuálně