Pozor na daňové termíny v září a říjnu, kdy se víkendové datum neposouvá na pracovní den!

Datum vydání: 29. 8. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

V září a říjnu jsou v daňovém kalendáři dva termíny týkající se DPH, které zůstávají zachovány, i když se jedná o sobotu a neděli. V těchto případech se totiž neodsouvá konec lhůty na nejbližší následující pracovní den, jak je jinak v českých daních zvykem.

Jedná se o následující data:
neděle 30. září 2018 – žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH
sobota 20. října 2018 – daňové přiznání a daň k MOSS

Situaci způsobují unijní předpisy, které národním státům neumožňují se odchýlit.

Ohledně režimu zvláštního správního místa (MOSS) tuto odlišnost výslovně stanoví § 110r zákona o DPH v odstavci 3: „Připadne-li poslední den lhůty podle odstavce 1 nebo 2 na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty tento den.“ Což samozřejmě speciálně přebíjí obecné pravidlo o odložení víkendovo-svátkových konců dle § 33 odst. 4 daňového řádu. Bohužel – z hlediska běžných českých plátců – tato zvláštnost není výslovně uvedena v § 82 zákona o DPH ohledně lhůty pro žádost plátce o vrácení DPH z jiných států EU. Nicméně i bez této výslovné národní úpravy je český zákon přebit právně silnější unijní normou, v daném případě směrnicí Rady 2008/9/ES upravující závazně pro celou EU pravidla přeshraničního vracení DPH. Zde je v článku 15 odst. 1 stanoveno pevné datum – 30. září – a nikde se zde nenormuje možnost národních států (nebo obecné pravidlo) týkající se případného odsunutí kvůli volnu.

Pro srovnání, naproti tomu ohledně podávání standardních daňových přiznání k DPH nařizuje jiná unijní směrnice Rady – č. 2006/112/ES o společném systému DPH – v článku 252 odst. 1 závaznou lhůtu v poměrně širokém rámci až dvou měsíců, do níž se vejde české odkládání konce volnočasové lhůty na nejbližší následující pracovní den: „Přiznání k dani se podává ve lhůtě, kterou stanoví členské státy. Tato lhůta nesmí překročit dva měsíce od konce každého zdaňovacího období.“ Obdobně je tomu ohledně podávání souhrnných hlášení, i když je zde článkem 263 určena měsíční lhůta.

Zpracováno ve spolupráci s Ing. Martinem Děrgelem, daňovým poradcem

Aktuálně