Právě vychází na DAUC.cz: Zdanění práce pro českou firmu v zahraničí – Oprava DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenci – Důsledky DAC 5 pro daňové poradce

Datum vydání: 5. 9. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Na DAUC.cz si v nejnovějších článcích ujasníte mj. postup při zdanění zaměstnance české firmy pracujícího v zahraničí nebo postup jak získat zpět přiznanou a zaplacenou DPH z plnění pro plátce v insolvenci, které nebylo uhrazeno. Dále přibližujeme dvě novely – daňového řádu a rozpočtových pravidel.

Následující články budou také součástí tištěného časopisu Daně a právo v praxi č. 9/2018, který vychází 13. 9.

Příspěvky naleznete v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY:

Jak zdanit zaměstnance pracujícího pro českou firmu v zahraničí (Ing. Martin Děrgel)
Specifikem zdanění mezd je, že se až na malé výjimky obejde bez daňového přiznání, neboť dani je učiněno za dost již sražením měsíčních záloh na daň. Zálohové zdanění mezd však narušuje výkon závislé činnosti pro českého zaměstnavatele (plátce příjmu i daně) v zahraničí. Hrozící dvojí zdanění práce vykonávané v druhém státě nevyhovuje ani jedné z daných zemí, omezuje totiž přeshraniční podnikání a volný pohyb osob, jež jsou výhodné pro všechny. Státy tak uzavírají smlouvy o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmů. Tyto Smlouvy obecně přiznávají smluvnímu státu právo na zdanění mzdy zaměstnance – který je daňovým rezidentem druhého smluvního státu – pokud vykonává práci na jeho území. To ale ještě neznamená, že Česká republika nemůže tyto příjmy svého rezidenta také zatížit daní z příjmů. Problematikou vyloučení dvojího (opakovaného) zdanění se zabývá následující příspěvek.

Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení (Ing. Jiří Vychopeň)
Plátce, který pro jiného plátce uskutečnil zdanitelné plnění a přiznal a zaplatil daň z přidané hodnoty, avšak nedostal za toto plnění zaplaceno, může za stanovených podmínek a stanoveným postupem tuto přiznanou a zaplacenou daň získat zpět. Tato možnost vyplývá s účinností od 1. 4. 2011 z právní úpravy v § 44 zákona o dani z přidané hodnoty, kde jsou vymezeny podmínky a pravidla pro provádění opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení. Bližší vysvětlení problematiky naleznete v našem článku.

Novela daňového řádu a dalších předpisů v souvislosti s implementací směrnice DAC 5 a její důsledky pro daňové poradce (Michal Hanych, Martin Štancl)
Poslanecká sněmovna v květnu přehlasovala 123 hlasy ze 169 přítomných poslanců zamítavé usnesení Senátu, a tak se na začátku června ve Sbírce zákonů objevila pod č. 94/2018 Sb. očekávaná a ve veřejném prostoru hojně diskutovaná novela daňového řádu a několika dalších právních předpisů, týkající se rozšíření informační povinnosti vůči správci daně. V tomto stručném informativním příspěvku se podíváme na obsah novely a její důsledky v praxi z pohledu daňových poradců.

Poskytovatel nenárokové dotace a povinnost vydat negativní rozhodnutí ohledně dotace – legislativní změna rozpočtových pravidel (JUDr. Lukáš Sadecký)
Zákonem č. 367/2017 Sb. došlo s účinností ode dne 1. 1. 2018 k novelizaci zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla). Článek objasňuje legislativní změny dané touto novelou.

Aktuálně