Úmluva o opatření k boji proti snižování daňového základu předložena Poslanecké sněmovně

Datum vydání: 11. 9. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Poslanecké sněmovně byla dne 28. 8. předložena „Úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám“ (dále jen „Úmluva“). V Poslanecké sněmovně se nyní nachází jako tisk 264.

Úmluvu schválila Vláda ČR dne 14. 2. 2018. Její text byl přijat a schválen v Paříži dne 24. 11. 2016.

Projekt BEPS obsahuje balíček 15 opatření pro boj proti snižování základu daně a přesouvání zisků. Implementace ustanovení znění balíčku BEPS vyžaduje kromě změn ve vnitrostátních právních předpisech (např. omezení odčitatelnosti úroků, zavedení tzv. CFC – Controlled Foreign Companies atd.) také změny v mezinárodních smlouvách o zamezení dvojímu zdanění („SZDZ“) pro oblasti daní z příjmu.

 Jelikož byl uzavřen velký počet SZDZ (celkově přes 3 000), bylo by nemožné, aby v reálném čase došlo k jejich individuálnímu přejednání (tzv. renegociaci) nebo sjednání dodatečných protokolů. Z těchto důvodů OECD vypracovala inovativní přístup ve formě návrhu „mnohostranného nástroje“, který má podobu mezinárodní mnohostranné úmluvy. Tato mnohostranná úmluva umožňuje implementaci navrhovaných opatření do obsahu existujících SZDZ.

 Jakákoli země světa může k Úmluvě dobrovolně přistoupit, přičemž Česká republika této možnosti využila. Česká republika se rozhodla, že bude implementovat do SZDZ veškeré tzv. minimální standardy, které z projektu BEPS vyplynuly.

 Dohodnuté tzv. minimální standardy obsahují:

  • výslovné zmínění cíle a smyslu SZDZ;
  • zavedení pravidla proti zneužívání SZDZ (tzv. principle purposes test), který má zamezit aplikaci SZDZ v situacích, jež jsou vytvořeny pouze za účelem snížení efektivního zdanění, příp. dosažení dvojího nezdanění (bez jakéhokoliv dalšího ekonomického důvodu);
  • oblast řešení případů dohodou s cílem účinného a včasného řešení případně vzniklých sporů v oblasti aplikace a interpretace SZDZ.

 Česká republika tímto přístupem tedy neumožňuje:

  • jakékoliv druhé smluvní straně prostřednictvím Úmluvy učinit jakoukoliv jinou změnu do textu existující daňové smlouvy, která není obsažena v tzv. minimálním standardu; a současně
  • žádné asymetrické uplatňování jednotlivých ustanovení existujících SZDZ, které Úmluva rovněž připouští.

Zpracováno ve spolupráci s Ing. Martinem Burešem, daňovým poradcem J&Consulting, www.jaconsult.cz

 

Aktuálně