Návrh novely ZDPH: Datum uskutečnění zdanitelného plnění u déletrvajících služeb poskytovaných na základě rozhodnutí státu

Datum vydání: 25. 9. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Poslanci projednávali v 1. čtení v obecné rozpravě 11. 9. 2018 návrh novely zákona o DPH – sněmovní tisk 161 (dále jen „Novela“). Poslanci souhlasili s projednáváním tak, aby mohli s návrhem Novely vyslovit souhlas již v prvém čtení, přičemž návrh Novely bude doručen předsedovi senátu.

Vláda vyjádřila dne 30. 5. 2018 souhlasné stanovisko k návrhu Novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“).

Návrh Novely se týká data uskutečnění zdanitelného plnění při poskytnutí zejména právních služeb trvajících déle než 12 měsíců na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, pokud je odměna za službu přiznávána a vyplácena následně až po ukončení poskytování této služby.

Plnění služby trvající déle než 12 měsíců považujeme za uskutečněné vždy k poslednímu dni každého kalendářního roku, následujícího po roce, ve kterém bylo poskytování služby zahájeno (§ 21 odst. 8 ZDPH, který byl doplněn zákonem č. 170/2017 Sb.), přičemž návrh Novely vyjímá z této povinnosti výše uvedené služby.

Toto ustanovení nedůvodně dopadá také na poskytování služeb, k nimž jsou daňoví poplatníci zavázáni na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu veřejné moci, v situaci, kdy je jim odměna za službu přiznávána a vyplácena následně až po ukončení poskytování této služby (zejména jde o soudem ustanovené advokáty v trestních, civilních i správních věcech). Nově má tedy dopadat na celý systém bezplatné právní pomoci, který funguje od .

Tato odměna je vždy hrazena až po ukončení zastupování, dříve ji ani poskytovatel služby vyúčtovat nemůže. Poskytovatel služby by přesto musel v takové situaci přiznat a odvést daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) za dosud poskytnuté plnění, aniž by měl nárok na její úhradu ze strany státu. Tato situace se jeví jako neúnosná zejména v případě dlouhotrvajících náročných trestních obhajob, kdy ustanovenému obhájci je odměna hrazena až s několikaletým zpožděním. Poskytovatel služby v řadě případů dopředu neví, které části služby mu budou přiznány a které případně nikoli. V průběhu poskytování služby je tedy její cena známa pouze velmi orientačně.

Stát je současně garantem toho, že zákonná úplata bude skutečně uhrazena. V případě plnění ustanovených advokátů by pak v důsledku uplatnění § 21 odst. 8 ZDPH v platném znění byla zcela potlačena neutrální funkce DPH a naopak by se advokáti dostali do situace úvěrujících stát. Takový postup by s vysokou mírou pravděpodobnosti směřoval k odmítání ustanovení advokátem v náročných, a tedy dlouhotrvajících věcech, a ve svých důsledcích by mohl být vnímán jako nástroj odepření spravedlnosti.

Podrobnosti o navrhované Novele najdete na stránkách Poslanecké sněmovny.

 

 

Zpracováno ve spolupráci s Ing. Martinem Burešem, daňovým poradcem J&Consulting, www.jaconsult.cz

 

Aktuálně