Daňový balíček prošel prvním čtením

Datum vydání: 25. 10. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

V následujícím příspěvku informujeme o aktuálním stavu schvalování tzv. daňového balíčku, rozsáhlé novely daňových a souvisejících zákonů, která bude mít dopady do stěžejních oblastí jako je daň z příjmů, DPH, spotřební daně nebo správa daní.

Poslanci tento týden (v úterý 23. 10. 2018) projednali v 1. čtení návrh novel následujících daňových zákonů (tzv. daňový balíček, sněmovní tisk 206, dále jen „Novela“):

 • zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů („ZDP“);
 • zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty („ZDPH“);
 • zákona 280/2009 Sb., daňový řád („DŘ“);
 • zákona 187/2016 Sb., o dani z hazardních her („ZDHH“);
 • zákona 353/2003 Sb., o spotřebních daních („ZSD“);
 • zákona 242/2016 Sb., celní zákon („CZ“);
 • zákona 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů („ZMS“);
 • zákona 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky;
 • zákona 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky;

přičemž zaslali návrh Novely k projednání rozpočtovému výboru.

Vláda předložila poslanecké sněmovně návrh Novely 13. 6. 2018, od té doby ležel v poslanecké sněmovně.

Česká republika musí transponovat do českého právního řádu do 31. 12. 2018 s účinností od 1. 1. 2019 (až na některé výjimky) Směrnici Rady (EU) 2016/1164 ze dne 12. 7. 2016, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem, které mají přímý vliv na fungování vnitřního trhu („Směrnice“), která obsahuje mj.:

 • omezení daňové uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů (např. úroků od spojených i nespojených osob);
 • zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví (tzv. exit tax);
 • pravidlo pro ovládané zahraniční společnosti (tzv. pravidlo CFC);
 • hybridní nesoulady (vznikají např. rozdílným uplatňováním pravidel jednotlivých daňových systémů, rozdílnou právní kvalifikací subjektů nebo finančních nástrojů.

Novela ZDP obsahuje dále změny, které nesouvisejí s implementací Směrnice, týkají se např. kmenových listů oceňovaných reálnou hodnotou nebo nové oznamovací povinnosti. Původní návrh novely ZDP obsahoval také zrušení tzv. superhrubé mzdy a zavedení jednotné sazby daně z příjmů fyzických osob, nicméně tato ustanovení z návrhu Novely vypadla.

Novela ZDPH obsahuje mj.:

 • uplatňování daně z přidané hodnoty v případě voucherů a poukazů;
 • místo plnění u přeshraničních digitálních služeb poskytovaných spotřebitelům v Evropské unii;
 • uplatňování DPH u rozhlasového a televizního vysílání prováděné provozovateli vysílání ze zákona;
 • nárok na odpočet daně při registraci plátce;
 • oprava základu daně při nezaplacení ceny za zdanitelné plnění.

Novela ZDPH dále obsahuje tolik diskutovanou dotaci k ceně, přičemž poslankyně Mračková Vildumetzová podala pozměňovací návrh na její vyřazení z návrhu Novely.

Návrh novely DŘ zavádí do daňového řádu obecné protizneužívací pravidlo (tzv. pravidlo GAAR). Poslanec Ferjenčík upozornil, že podle Směrnice se pravidlo GAAR vztahuje pouze na oblast přímých daní nikoli na veškeré daně, jak to předpokládá návrh Novely. Dále poukázal na některé nejasné body ohledně tohoto ustanovení. Podle mého názoru poslanec Ferjenčík pravdivě upozornil na nejasnost ustanovení a zákonodárci by měli ještě v průběhu 2. čtení zvážit jeho případnou úpravu.

Novela ZDHH obsahuje mj.:

 • změnu příslušnosti správce daně z hazardních her;
 • zjednodušení způsobu zohlednění vracených vkladů v základu daně;
 • limit pro zohlednění výher z turnaje živé hry (provozovatel nesmí na výhrách vyplatit více než 95 % z úhrnné výše všech vkladů);
 • zmírnění informační povinnosti obecních úřadů; a
 • doplnění pravidla pro přepočet měnových kurzů.

Novela ZSD obsahuje mj.:

 • změnu podmínek pro aplikaci tabákové nálepky na jednotková balení tabákových výrobků;
 • revizi vztahu značení tabákovou nálepkou a zdanění spotřební daní u tabákových výrobků;
 • zdanění zahřívaných tabákových výrobků; a
 • aktualizaci kódů nomenklatury v ZSD.

Novela CZ obsahuje mj.:

 • zpřesnění procesní úpravy v návaznosti na obecné procesní předpisy a evropskou a mezinárodní úpravu;
 • zúžení povinnosti zajistit daň z přidané hodnoty spolu se clem ve vybraných případech;
 • stanovení kompetentního orgánu k vydání osvědčení; a
 • plnění informační povinnosti v souvislosti s dovozem vojenského materiálu podle nařízení č. 150/2003.

Novela ZMS obsahuje mj.:

 • speciální pravidla pro orgány Finanční správy České republiky ve vztahu k úpravě státní služby;
 • příslušnost správce daně z hazardních her,
 • zřízení daňové analytické evidence.

Podrobnosti o navrhované Novele najdete na stránkách Poslanecké sněmovny.

  

Zpracováno ve spolupráci s Ing. Martinem Burešem, daňovým poradcem J&Consulting, www.jaconsult.cz

Aktuálně