Nejnovější příspěvky: Rozdíly ve vykazování dlouhodobých hmotných aktiv – Odpisy – Sazby DPH u rekonstrukcí staveb pro bydlení

Datum vydání: 9. 11. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Pro všechny předplatitele naší expertní verze uveřejňujeme praktické příspěvky na téma dlouhodobá hmotná aktiva, odpisy majetku v šesté odpisové skupině, pohledávky za upsaný základní kapitál a nakonec sazby DPH u oprav a rekonstrukcí staveb pro bydlení.

Články jsou součástí Daňové a hospodářské kartotéky č. 14/2018 a můžete je vyhledat také v našem obsahu: OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Dlouhodobá hmotná aktiva – rozdíly ve vykazování a oceňování (Ing. Zita Drábková, Ph.D., MBA)
V sérii navazujících příspěvků se budeme zabývat významnými rozdíly věrného a poctivého obrazu vymezeného českými účetními předpisy a pohledem věrného zobrazení v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Záměrem je prezentovat významné rozdíly ve vypovídací schopnosti těchto dvou účetních systémů, které mohou představovat pro různé široké skupiny uživatelů účetních výkazů a reportovaných účetní informací důležité informace směrem ke zvýšení kvality jejich rozhodování na podkladě reportovaných dat společností.

Odpis hmotného majetku zařazeného do 6. odpisové skupiny (Ing. Ivan Macháček)
Pro účely odpisování hmotného majetku zatřídí poplatník v prvním roce odpisování hmotný majetek do odpisových skupin uvedených v příloze č. 1 k zákonu o daních z příjmů. Jaký hmotný majetek je zatříděn do 6. odpisové skupiny s dobou odpisování 50 let a jak se tyto skutečnosti promítají do odpisování technického zhodnocení provedeného na tomto hmotném majetku v roce 2018? To si ukážeme v následujícím textu na příkladech z praxe.

Pohledávky za upsaný základní kapitál (Ing. Zdenka Cardová)
„Pohledávky za upsaný základní kapitál“ jsou první rozvahovou položkou, kterou vykazují (u podnikatelských subjektů) všechny účetní jednotky. V čem je tak významná tato položka, že obsadila první místo v rozvaze, přestože ostatní pohledávky jsou zahrnuty v oběžných aktivech? Více se dočtete v našem příspěvku.

Uplatnění správné sazby DPH u oprav a rekonstrukcí staveb pro bydlení, použití režimu přenesení daňové povinnosti (Ing. Zdeněk Kuneš)
Problematiku uplatnění sazeb daně z přidané hodnoty u oprav a rekonstrukcí staveb pro bydlení řeší § 48 zákona o DPH. Podle tohoto ustanovení se u stavebních nebo montážních prací, které jsou prováděny na dokončené stavbě pro bydlení, nebo na stavbě pro sociální bydlení, uplatní první snížená sazba daně 15 %. Podrobnosti přináší následující článek.

Aktuálně