Nejnovější články z oblasti neziskového sektoru na DAUC.cz

Datum vydání: 22. 11. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

V aktuálních příspěvcích přinášíme našim předplatitelům verzí DAUC UNES a EXPERT téma účetní závěrky veřejně prospěšných poplatníků, problematiku zániku členství ve spolku a místní šetření jako jeden z postupů správce daně v daňovém řízení.

Články vychází v listopadovém vydání časopisu UNES (Účetnictví neziskového sektoru) a naleznete je také v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Účetní závěrka u veřejně prospěšných poplatníků (doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.)
Právní úprava sestavování účetní závěrky u veřejně prospěšných poplatníků (např. spolků, ústavů, obecně prospěšných společností) se za poslední období výrazněji nezměnila. Lze tedy postupovat podle obvyklých postupů a zvyklostí těchto právnických osob realizovaných v minulých letech. Tento příspěvek má pomoci zopakovat jednotlivé fáze a činnosti a připomenout některé souvislosti.

Zánik členství ve spolku (JUDr. Václav Dobrozemský)
Spolek, coby jedna z právnických osob soukromého práva, je typickým představitelem korporace, tedy subjektu, jehož charakteristickým znakem je existence členské základny. Otázky členství ve spolku, včetně problematiky jeho zániku, reguluje občanský zákoník. Obsahuje základní regulaci úpravy zániku členství, přičemž s ohledem na dispozitivnost právní úpravy zároveň umožňuje, aby další způsoby (důvody) zániku členství upravovaly přímo stanovy spolku. Z platné právní úpravy a praxe lze dovodit několik způsobů zániku členství ve spolku: smrt člena – fyzické osoby, zánik člena – právnické osoby, automatický zánik členství nezaplacením členského příspěvku, vystoupení, vyloučení, zánik spolku, dohoda uzavřená mezi spolkem a členem. Z oblasti spolkového práva je právě otázka zániku členství (zejména vyloučením, tedy jednáním ze strany spolku) nejčastějším předmětem soudních sporů – blíže v následujícím příspěvku.

Místní šetření podle daňového řádu (Ing. Zdeněk Morávek)
Nedávno jsme se zabývali problematikou daňové kontroly, v následujícím příspěvku bychom na toto téma volně navázali a zabývali se blíže místním šetřením. Místní šetření představuje jeden z postupů správce daně v daňovém řízení. Jedná se o součást vyhledávací činnosti a provádí se zejména za účelem získávání důkazních prostředků a potřebných informací pro správu daní. V praxi se jedná o postup velmi frekventovaný.

Aktuálně