Nové příspěvky z neziskového sektoru

Datum vydání: 2. 12. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Na našem portále nově pro předplatitele uveřejňujeme další články z oblasti neziskového sektoru, v nichž se tentokrát zaměřujeme na novelu daňového řádu v souvislosti se směrnicí DAC 5, dále na účtování spotřebního materiálu a problematiku zdravotního pojištění při skončení zaměstnání.

Příspěvky jsou součástí časopisu Účetnictví neziskového sektoru č. 11/2018 a naleznete je v sekci OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Legislativní novinky s komentářem - Novela daňového řádu (Dmytro Krasovskyj)
Ve Sbírce zákonů byla v červnu 2018 v částce 48 pod číslem 94/2018 Sb. publikována již další novela daňového řádu. Zaměřuje se na rozšíření přístupu daňových orgánů k informacím potřebným pro boj proti praní špinavých peněz. Podle důvodové zprávy je cílem této úpravy zefektivnění boje s daňovými úniky a transpozice Směrnice EU upravující „DAC 5“ do českého právního řádu. Bližší informace naleznete v následujícím článku.

Spotřební materiál ve vybraných účetních jednotkách (OSS a ÚSC a příspěvkové organizace OSS a ÚSC) – I. část (Mgr. Pavel Bláha)
Spotřební materiál představuje i v organizacích veřejného sektoru položku aktiv, které jsou v průběhu rozpočtového období postupně spotřebovávány, a to buď bez vytvoření další hodnoty (slouží k provoznímu chodu organizace), nebo jsou spotřebovávány k produkci výrobků nebo služeb, které s přidanou hodnotou buď slouží organizaci samé, nebo mohou být určeny k dalšímu prodeji. Podstatou obou pojetí je, že dané aktivum bude dříve nebo později spotřebováno. Neslouží k zajištění dlouhodobého chodu vybrané účetní jednotky tak jako majetek dlouhodobý. Účetní řešení těchto aktiv u Organizačních složek státu a Územních samosprávných celků přináší náš příspěvek.

Skončení zaměstnání a zdravotní pojištění (Ing. Antonín Daněk)
V otázce skončení pracovního poměru hrají důležitou roli jak zákoník práce, tak podmínky specifikované v novém občanském zákoníku. V této souvislosti je zdůrazněna nutnost písemné formy například u výpovědi z pracovního poměru, okamžitého zrušení pracovního poměru nebo u jeho zrušení ve zkušební době, jinak se k takovému právnímu jednání nepřihlíží. Skončení pracovního poměru má dopady i v oblasti zdravotního pojištění. V příspěvku si vysvětlíme blíže postupy a možná řešení při skončení pracovněprávního vztahu jednak z pohledu zaměstnavatele, jednak z pohledu pojištěnce neboli fyzické osoby coby zároveň účastníka českého systému veřejného zdravotního pojištění.

Otázky a odpovědi:

Aktuálně