Nové články na DAUC.cz: Daň silniční a daň z nemovitých věcí – Cestovní služby – Paušální daň – Leasing

Datum vydání: 20. 12. 2018 Autor: Redakce portálu DAUČ

Ani o Vánocích nepřijdou naši předplatitelé o čerstvé čtení – publikovali jsme příspěvky, jež připomenou povinnosti na dani silniční a dani z nemovitých věcí, informují o legislativním vývoji a změnách ve zdravotním pojištění a také se zabývají několika praktickými oblastmi daně z příjmů a DPH.

Příspěvky z Účetnictví v praxi č. 12/2018 jsou součástí naší sekce OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Legislativní novinky k 2. 12. 2018 (Ing. Jan Brantl)
Opět přinášíme výběr novinek a užitečných informací, se kterými se setkáváme v praxi. V hlavním příspěvku zmíníme důležité změny, jež vyplývají z novely zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Možná se také ptáte, jak to vypadá s připravovaným daňovým balíčkem, z něhož jsme v minulých číslech časopisu postupně představovali některé změny daňových předpisů. K tomuto tématu lze pouze uvést, že novela je na pořadu schůze Poslanecké sněmovny, která se koná od 4. prosince. Účinnost změn tedy můžeme očekávat až v průběhu příštího roku.

Daň z nemovitých věcí – stručné připomenutí (Ing. Martin Děrgel)
Tuto speciální majetkovou daň je třeba platit z titulu vlastnictví nemovité věci, kterou si poplatník pořídil ze svého vydělaného a také zdaněného a „zpojistněného“ příjmu. Naštěstí celý výnos daně z nemovitých věcí alespoň plyne do rozpočtu dané obce. I tuto daň upravuje speciální zákon, jak vyžaduje Ústava ČR – v příspěvku se na něj blíže podíváme.

Daň silniční – stručné připomenutí (Ing. Martin Děrgel)
Daň silniční je uvalena obecně na využívání silnic v Česku automobily pro účely podnikání. Platí však řada výjimek rozšiřujících i omezujících věcný rozsah. Sazby daně osobních vozidel obvykle vycházejí z objemu motoru, u nákladních z počtu náprav a největší povolené hmotnosti, což ale modifikují různé úpravy sazeb daně i slev na dani. Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, přičemž daňové přiznání se podává a daň platí (doplácí) do konce ledna následujícího roku, takže aktuálně se kvapem blíží den „D“ pro vypořádání daně silniční za rok 2018, na což upozorňuje náš článek.

Zvláštní režim DPH u cestovní služby včetně příkladu z praxe (Bc. Zuzana Bartůšková)
Zvláštní režim DPH u cestovní služby v současné podobě byl zaveden spolu se vstupem do Evropské unie. Přesto jeho použití v praxi stále činí potíže. Mezi plátci kolují o jeho použití různé nesprávné názory – například že se týká výhradně cestovních kanceláří nebo že jeho použití je dobrovolné. Jeho chybné uplatnění nebo naopak neuplatnění může vést k doměrkům ze strany správce daně. Je proto nezbytné se s ním seznámit, jak uvádí následující příspěvek.

Zvažujete uplatnit v roce 2019 paušální daň? (Ing. Ivan Macháček)
Poplatník daně z příjmů fyzických osob, který má příjmy z podnikání, může své příjmy zdanit buď v rámci daňového přiznání, ve kterém uplatní skutečné nebo paušální výdaje ke zdanitelným příjmům, nebo může využít stanovení daně paušální částkou. Zákonem č. 170/2017 Sb. došlo v oblasti podmínek uplatnění daně stanovené paušální částkou k určitým pozitivním změnám. V článku si uvedeme postup u poplatníka daně z příjmů fyzických osob, který by chtěl využít stanovení daně paušální částkou ve zdaňovacím období 2019.

Sazba DPH v příkladech (Mgr. Ing. Alena Dugová)
Sazba daně z přidané hodnoty se v rámci Evropské unie významně liší a Česká republika patří spíše mezi země s vyšší sazbou DPH. Původní myšlenky harmonizovaného DPH v rámci EU počítala se stejnými sazbami, ale k takto ráznému sjednocení prozatím nedošlo. Pro každého plátce DPH je zásadní otázka, jaké sazbě DPH podléhá jeho poskytované plnění. Tento článek obsahuje základní přehled o pravidlech uplatňování sazby DPH a také praktické příklady, které se věnují vybraným otázkám ohledně sazby, a měl by poskytnout řešení vybraných problematických případů v otázce sazeb.

Leasing z pohledu daně z příjmů a DPH v roce 2018 (Ing. Zdeněk Morávek)
V následujícím příspěvku se blíže věnujeme problematice aktuální právní úpravy finančního leasingu z pohledu daně z příjmů a daně z přidané hodnoty. Zaměřujeme se zejména na změny, které přinesla poslední velká novela daňových předpisů, a to zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní.

Aktuality ze zdravotního pojištění 2019 (Ing. Antonín Daněk)
V uplynulém období byly ve Sbírce zákonů publikovány dva právní předpisy, které s účinností od 1. 1. 2019 ovlivní placení pojistného všemi skupinami plátců, kterými jsou ve zdravotním pojištění (kromě státu) zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů. Bližší informace naleznete v našem článku.

Aktuálně