Nové články: Změny ve mzdové oblasti – Náhrady za opotřebení majetku – Školkovné 2018

Datum vydání: 7. 1. 2019 Autor: Redakce portálu DAUČ

Vybíráme pro vás nejnovější příspěvky – přehled nejdůležitějších změn ve mzdové oblasti k 1. 1. 2019, ale i změn připravovaných. Dále praktické příklady k ověření postupu při uplatnění první snížené sazby DPH u nové výstavby staveb pro sociální bydlení, ale také při daňovém odpisování.

Články z Daňové a hospodářské kartotéky č. 15 jsou součástí naší sekce OBSAH / ODBORNÉ ČLÁNKY.

Stručný přehled změn ve mzdové oblasti od 1. 1. 2019 (Ing. Miroslav Bulla)
Tento příspěvek obsahuje stručný přehled změn, ke kterým dojde od 1. 1. 2019 oproti roku 2018 v oblasti mezd a platů, a to především co se týká pracovního práva, zdaňování příjmů, odvodů pojistného, nemocenských dávek, zaměstnanosti a důchodů apod. Jde o změny, které mají charakter každoročních valorizačních úprav různých sazeb a parametrů.

Home office – práce z domova (Bc. Michaela Hauzarová)
Pro zaměstnavatele je v současné době z důvodu nedostatku pracovní síly na trhu práce velice obtížné obsadit určité pozice vhodnými zaměstnanci. Jedním z nástrojů, jak oslovit vhodného kandidáta a získat kvalitního zaměstnance na danou pozici je nabídka alespoň částečné práce z domova neboli home office. Nabídkou práce z domova lze získat velice kvalitní zaměstnance, kteří mají o práci zájem, ale jejich životní situace jim neumožňuje každodenní docházení do zaměstnání. Může se jednat například o zaměstnance pečující o osoby blízké, studenty nebo osoby zdravotně (zejména tělesně) hendikepované. Zaměstnanci si při daném způsobu práce mohou přizpůsobit pracovní dobu podle vlastních potřeb a časových možností bez nutnosti každodenního docházení na pracoviště zaměstnavatele. Naopak tento způsob práce však vyžaduje od zaměstnance vyšší úroveň disciplinovanosti a pevnou vůli, aby byl schopen včas a kvalitně plnit své úkoly, jelikož zaměstnavatel má omezené možnosti kontroly nad činností svého zaměstnance. Aspekty práce z domova z pohledu právního řádu, BOZP, její výhody a nevýhody jsou popsány v následujícím příspěvku.

Velká novela zákoníku práce (Mgr. Kateřina Kabelíková)
Na počátku září roku 2016 byla Poslanecké sněmovně České republiky předložena vládní novela zákoníku práce, jež má ambice v mnoha směrech změnit stávající pracovněprávní úpravu. Tato tzv. velká novela zákoníku práce (sněmovní tisk 903) přetváří a zpřesňuje nejen gramatickou podobu vybraných ustanovení zákoníku práce, ale mění i některé pracovněprávní instituty jako celek. Novela zejména reaguje na požadavky praxe, legislativní, judikatorní a sociální vývoj, a to jak v českém, tak celoevropském kontextu. V rámci legislativního procesu se sněmovní tisk č. 903 již více jak rok nachází v Poslanecké sněmovně. Na počátku června loňského roku dolní komora Parlamentu při druhém čtení návrhu zákona přerušila a současně odročila její projednávání „do příští řádné schůze Poslanecké sněmovny“. Navzdory znění usnesení o odročení se novela dosud nedostala zpět na program jednání.
Účelem příspěvku je seznámit čtenáře s vybranými podstatnými částmi novely. Pozornost je zaměřena především na změny v oblasti právní úpravy dovolené, odměňování, změn pracovního poměru a doručování v pracovněprávních vztazích.

Nezdanitelné náhrady za opotřebení majetku zaměstnanců (Ing. Martin Děrgel)
Příspěvek rozebírá situace vyplývající ze zákona o daních z příjmů, který vylučuje ze zdanění některé „příjmy“, jež efektivně nezvyšují hodnotu majetku poplatníka, ale například pouze nahrazují jeho úbytek. V několika praktických příkladech je proto rozebrána problematika nezdanitelných příjmů u zaměstnanců.

Uplatnění první snížené sazby daně u nové výstavby staveb pro sociální bydlení (Ing. Zdeněk Kuneš)
Následující článek se zabývá problematikou uplatnění správné sazby daně z přidané hodnoty při poskytnutí stavebních nebo montážních prací u nové výstavby staveb pro sociální bydlení. Výstavbou stavby se rozumí prvotní originální výstavba podle projektové dokumentace, při které vzniká nová věc, tedy výstavba nových rodinných nebo bytových domů a bytů.

Daňové odpisy při ukončení nebo přerušení podnikání a nájmu (Ing. Ivan Macháček)
V následujícím příspěvku si ukážeme na příkladech, jaké má dopady ukončení nebo přerušení činnosti poplatníka s příjmy zdaňovanými dle § 7 zákona o daních z příjmů a u pronajímatele s příjmy zdaňovanými dle § 9 na daňové odpisování hmotného majetku, který poplatník daně z příjmů fyzických osob používá ke své podnikatelské činnosti nebo k pronájmu.

Sleva za umístění dítěte v roce 2018 (Ing. Helena Machová)
Jednou ze slev, o kterou můžou poplatníci – fyzické osoby – snížit svou daňovou povinnost, je sleva za umístění dítěte. Poprvé takto mohli postupovat v roce 2014. Příspěvek shrnuje aktuálně platné podmínky uplatnění této slevy.

Aktuálně